Linjat e Dedikuara

Linjat e Dedikuara

Përdorimi


Në Sektorin Bankar: Vodafone Albania është lider treg në sektorin bankar shqiptar në lidhje me zgjidhjet për konektivitet. Ne ofrojme një gamë të gjërë të shërbimeve specifike që kanë për qëllim të ulin kostot e operimit dhe të ndihmojnë në rritjen e cilësise se sherbimeve qe Bankat i ofrojne klientëve të tyre

  • Linja të Dedikuara për Degët dhe ATM-të, për komunikim Primar dhe/ose Backup
  • Linja të Dedikuara për Perqendrim i Komunikimit të POS dhe ATM
Në Sektorin e Ndërtimit: duke u mundësuar kampeve të ndërtimit të vendosura kryesisht në zona të largëta të jenë gjithmonë të lidhura me zyrat qëndrore dhe të kenë akses në internet

Sektorin e Shëndetësisë: duke kombinuar zgjidhjen me APN Private dhe Linjë e Dedikuar për të realizuar një komunikim të dedikuar dhe privat midis pajisjeve fundore me një Infrastrukturë IT (Server) qëndror
Të lutem prit