Informacion i përgjithshëm ligjor

Kushte dhe Afate për ankesat për pajtimtarët me kontratë

Ankesat  për “Defekte teknike”, “ Ankesë për tarifim” si dhe ankesa të tjera mund të paraqiten:

a. Nëpërmjet numrit të 149 
b. Nëpërmjet www.vodafone.al tek Seksioni i Suportit
c. Nëpërmjet adresës së emailit: nakontaktoni@vodafone.com
d. Nëpërmjet rrjetit social Facebook
e. Nëpërmjet dyqaneve Vodafone 
f. Nëpërmjet postës në adresën zyrtare të Vodafone


2. Afati i paraqitjes së ankesave është:

a. Ankesat për “Defekte Teknike” paraqiten në çdo kohë (shërbimi 24 orësh);
b. Ankesat për vendimet apo veprimet e Vodafone për aksesin apo veprim të kryer nga Vodafone brenda afatit të përcaktuar në vendim;
c. Ankesat për faturim paraqiten deri në fund të afatit të pagesës të faturës së ankimuar;
d. Ankesa për mos riparim të defekteve të paraqiten menjëherë pasi mbaron afati sipas pikave përkatëse të Kontratës Tip të Pajtimtarit;
e. Ankesat e tjera, të çdo lloji qofshin paraqiten sa më parë.


3. Ankesat , në varësi nga natyra e tyre, shqyrtohen nga strukturat përkatëse të Vodafone, mbështetur në të dhënat e marra nga Degët apo Sektorët e tjerë dhe konform regullave bëhet analiza dhe zgjidhja e tyre, konform afateve të parashikuara në Kontratën Tip të Pajtimit;


4. Afati i informimit me shkrim të pajtimtarit mbi rezultatin e shqyrtimit të ankesave sipas pikave 2.b, 2.c, 2.d dhe 2.e është brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga marrja e tyre;


5. Vodafone regjistron në sistemin përkatës çdo ankesë të paraqitur dhe mban një regjistër të veçantë për ankesat me shkrim, duke i dhënë secilës një numër reference.


6. Pajtimtarët kanë të drejtë që, në përputhje me përcaktimet në Kontrate për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, të ankohen në gjykatë për vendimin e marrë nga Vodafone.

Kushte dhe Afate për ankesat për pajtimtarët me parapagesë

1. Ankesat për “Defekte teknike”& “ Ankesë për tarifim” si dhe ankesa te tjera mund të paraqiten:

a. Nëpërmjet numrit të 140 
b. Nëpërmjet www.vodafone.al tek Seksioni i Suportit
c. Nepermjet adreses se emailit: nakontaktoni@vodafone.com
d. Nepermjet rrjetit social Facebook
e. Nëpërmjet dyqaneve Vodafone 
f. Nëpërmjet postës ne adresen zyrtare te Vodafone


2. Afati i paraqitjes së ankesave është:

a. Ankesat për “Defekte Teknike” paraqiten në çdo kohë (shërbimi 24 orësh)
b. Ankesat për vendimet apo veprimet e Vodafone për aksesin apo veprimit të kryer nga Vodafone brenda afatit të përcaktuar në vendim
c. Ankesa për mos riparim të defekteve të paraqiten menjëherë pasi mbaron afati sipas pikave përkatëse të “Kontratës Tip te Pajtimit”;
d. Ankesat e tjera, të çdo lloji qofshin paraqiten sa më parë.


3. Ankesat , në varësi nga natyra e tyre, shqyrtohen nga strukturat përkatëse tëVodafone, mbështetur në të dhënat e marra nga Degët apo Sektorët e tjerë dhe konform regullave bëhet analiza dhe zgjidhja e tyre, konform afateve të parashikuara në “Kontratën Tip te Pajtimit”


4. Afati i informimit me shkrim të pajtimtarit mbi rezultatin e shqyrtimit të ankesave sipas pikave 2.b, 2.c dhe 2.d është brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga marrja e tyre.


5. Vodafone regjistron në sistemin përkatës çdo ankesë të paraqitur dhe mban një regjistër të veçantë për ankesat me shkrim, duke i dhënë secilës një numër reference.


6. Pajtimtarët kanë të drejtë që, në përputhje me përcaktimet në “Kontratën Tip te Pajtimit” 
për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, të ankohen në gjykatë për vendimin e marrë nga Vodafone.

Vodafone kujdeset për ju

Me qëllim mbrojtjen tuaj nga aktivitete me natyrë mashtruese në fushën e komunikimeve elektronike, Vodafone dëshiron t’ju japë disa këshilla të thjeshta. 
Jeni të lutur të mos ju përgjigjeni SMS-ve mashtruese që ju bëjnë me dije se jeni fitues i një llotarie apo një çmimi të caktuar kur në të vërtetë ju nuk keni marrë pjesë në asnjë lojë apo shorte që të mundësojë një gjë të tillë. Zakonisht këto SMS apo telefonata kryhen në mënyrë automatike nga platforma kompjuterike të paidentifikuara jashtë vendit. Shpesh herë nëse ju dërgoni SMS apo kryeni thirrje drejt këtyre numrave mund të jeni subjekt i tarifave premium të padëshiruara. Prandaj, shmangni kryerjen e thirrjeve drejt numrave ndërkombëtare të panjohur.
Duke qënë se jane evidentuar aktivitete të tilla mashtruese, Vodafone Albania Sh.A  angazhohet të mbrojë klientet e saj duke u komunikuar si të sillen ne raste te tilla.
Ju lutemi, mos telefononi numra ndërkombetare te cilet nuk i njihni sepse këta mund te rezultojnë me tarifa shumë të larta. 

Rregullore e Privatësisë

Vodafone Albania sh.a. (më poshtë do të quhet ‘Vodafone’ ose ‘ne’) është një operator që në zbatim të teknologjisë moderne, përpiqet gjithmonë të ofrojë shërbime dhe risi në fushën e telekomunikacioneve dhe internetit, me qëllim përmbushjen e nevojave të sotme dhe të ardhme të klientëve të saj.
Vodafone e konsideron mbrojtjen e privatësisë dhe të të dhënave tuaja personale si çështje të një rëndësie të veçantë ndaj është i përkushtuar të zbatojë rigorozisht të gjithë kuadrin ligjor në mbrojtje dhe respektim të tyre, ashtu siç edhe përcaktohet nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Ligji Nr 9887 datë 10.03.2008 ‘Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale’, Ligji nr 9918 datë 19.05.2008 ‘Për Komunikimet Elektronike dhe Postare’ si dhe aktet e tjera nënligjore në plotësim.
Njëkohësisht, Vodafone është i ndërgjegjshëm që klientët e tij kanë nevojë të kenë informacion se si trajtohen të dhënat e tyre personale. Ndaj dhe objekti i kësaj deklarate është për t’ju informuar se si Vodafone Albania administron të dhënat tuaja personale.

ÇFARË TË DHËNASH PËRPUNON VODAFONE?

Të Dhëna Personale

Vodafone përpunon te dhenat personale të përdoruesve të shërbimeve të saja te komunikimeve elektronike, që përfshijnë emër, mbiemër, adresë, numër telefoni fiks, numër mobil, adresë emaili dhe çfarëdo lloj të dhëne tjetër kontakti.

Të Dhënat e Trafikut Telefonik

Vodafone përpunon të dhënat e trafikut telefonik që janë të nevojshme për të mundësuar ofrimin e shërbimit të komunikimeve elektronike. Këto të dhëna janë një nënkategori e të dhënave personale të lartpermëndura. Të dhënat e trafikut telefonik përfshijne të dhënat si koha e thirrjes, kohëzgjatja, numri i thirrur, tarifimi për shërbimin përkates etj.

Gjatë procesit të shërbimit, Vodafone mund të krijojë dijeni se kur, me kë, sa shpesh dhe respektivisht sa kanë zgjatur thirrjet tuaja telefonike. Vodafone i përpunon këto të dhëna për të mundësuar tabelën analitike të thirrjeve telefonike mujore si dhe për të mundësuar administrimin e debitorëve për faturat e papaguara. Në të njëjtën mënyrë, Vodafone mbledh dhe përpunon të dhënat tuaja të thirrjeve dhe trafikut në internet. Historiku i siteve të vizituara nga ju mund të ruhet në mënyrë që herën tjetër të mundësohet lidhja më e lehtë me këto site. Në një numër të caktuar rastesh Vodafone mund të mbledhë të dhëna nga ju edhe nëpërmjet formularëve të ndryshëm të plotësuar me përfaqësuesit e Vodafone.

PËRPUNIMI I TË DHËNAVE DHE PËRHAPJA E TYRE

Vodafone mbledh të dhëna të dala nga trafiku telefonik, në mënyrë që të ofrojë një shërbim sa më cilësor për klientët dhe t’u përgjigjet sa më mirë kërkesave të tyre. Këto të dhëna na japin mundësinë që të zhvillojmë më tej shërbimet tona, ti përmirësojmë ato dhe t’u ofrojmë infomacion që është përgatitur sipas kërkesave tuaja, si për shembull me SMS, MMS, e-mail, telemarketing etj. Në të njëjtën mënyrë, Vodafone mbledh dhe përpunon të dhënat tuaja të thirrjeve dhe trafikut në internet. Historiku i siteve të vizituara nga ju mund të ruhet në mënyrë që herën tjetër të mundësohet lidhja më e lehtë me këto site.
Të dhënat personale që Vodafone mbledh nga klientët e saj, përdoren gjithmonë në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Të dhënat personale përpunohen në mënyrë të ndershme, të drejtë dhe të ligjshme

Të dhënat personale përpunohen vetëm për atë periudhë kohe që është në përputhje me qëllimet specifike për të cilat këto të dhëna janë mbledhur nga Vodafone.
Të gjithë metodat e mbledhjes së të dhënave personale, (si psh. Fformularët e aplikimit të klientëve apo mbledhja nëpërmjet pjesëmarrjes në konkurse të ndryshme) do të kenë bashkëngjitur informacion të plotë sqarues mbi qëllimin e mbledhjes, qoftë edhe nëse ai është dytësor dhe jo lehtësisht i kuptueshëm nga ana juaj (si p.sh. në rastet e konkurseve të ndryshëm, nëse mbledhja e të dhënave personale është për qëllim marketingu, atëherë kjo do t’ju bëhet e qartë dhe do t’ju jepet mundësia për të refuzuar ofrimin e të dhënave).

Ruajtja e të dhënave

Të dhënat personale do të ruhen për aq kohë sa ç është e nevojshme sipas qëllimit kryesor të mbledhjes së tyre.
Afatet e ruajtjes sëtë dhënave do të jenë në përputhje të plotë me kuadrin ligjor në fuqi.
Në disa raste, disa prej të dhënave që parimisht nuk ruhen nga Vodafone, mund të ruhen për shkak të rrethanave të veçanta si psh. hetim gjyqësor.
Afatet e ruajtjes së të dhënave janë si më poshtë vijon:
Të dhënat e trafikut telefonik ruhen per aq sa eshte e nevojshme per te garantuar ofrimin e sherbimit. 
Te dhenat e trafikut telefonik ruhen edhe per qellimet e veprimtarise se organeve te prokurorise dhe gjykatave per ceshtje penale, sipas legjislacionit ne fjale.
Te dhenat e trafikut telefonik perfshijne koha e thirrjes, kohëzgjatja, numri i thirrur.

Përhapja e të dhënave personale te të tretët

Përhapja e të dhënave personale te të tretët do të bëhet vetëm nëse këto palë janë agjentë apo në shërbim të Vodafone dhe veprojnë në përputhje me udhëzimet tona. Vodafone nuk i transmeton të dhënat tuaja personale palëve të treta, me përjashtim të rasteve kur është dhënë pëlqimi juaj shprehimisht për një gjë të tillë. Nëse ju i keni dhëne pëlqimin tuaj një pale të tretë, me qëllim marrjen e të dhënave tuaja personale nga Vodafone, atëherë Vodafone nuk mban përgjegjësi për kalimin e këtyre të dhënave. Gjithashtu, Vodafone është i detyruar që në mbështetje të kuadrit ligjor apo në zbatim të urdhërit të gjykatës kompetente, ti përcjellë të dhënat tuaja personale organeve të specializuara të shtetit, për shembull në rast të një hetimi penal. Po ashtu, Vodafone është i detyruar që të bashkëpunojë në rastin e përgjimit të telefonatave dhe të përdorimit të internetit dhe t’i vendosë këto të dhëna në dispozicion të autoriteteve kompetente vetëm në zbatim të Ligjit nr 9157 datë 04.12.2003 për ‘Përgjimin e Telekomunikimeve’ dhe ndryshimeve përkatëse.

Përdorimi i të dhënave të thirrjeve dhe internetit për analizë tregu, aktivitete shitjesh dhe marketing direkt të Vodafone

Vodafone përpiqet në mënyrë të vazhdueshme që shërbimet e saj të telefonisë së lëvizsshme të përshtaten me kërkesat e klientëve të saj dhe mundësisht të përmirësohen në mënyrë të vazhdueshme. Për këtë arsye, Vodafone bën kërkim tregu ku përpiqemi të kuptojmë dëshirat e klientëve tanë. Të dhënat tuaja telefonike dhe të përdorimit të internetit e ndihmojnë Vodafone që të zhvillojë prodhime dhe shërbime të reja.
Vetëm me pëlqimin tuaj, Vodafone mund të përdorë të dhënat tuaja personale për qëllime tregtare, promocionale apo bamirësie dhe t’ua vendosë këtë infomacion në dispozicion dhe palëve të treta. Vodafone mund të ketë marrë të dhënat tuaja edhe nga ndërmarrje të tjera që e kanë pjesë të veprimtarisë së tyre tregtare grumbullimin dhe shitjen e të dhënave. Njëkohësisht, Vodafone ka nevojë të përdorë të dhënat tuaja për të mundësuar këshillimet rreth përdorimit të shërbimeve dhe produkteve të Vodafone. 

Për t’ju mundësuar shërbime sa më të mira, Vodafone, vetëm me pëlqimin tuaj, do të përdorë të dhënat personale për qellime të marketingut direkt. Ju mund të zgjidhni që të mos kontaktoheni për të gjithë fushën e marketingut direkt ose edhe për kategori të veçanta të tij. Kështu, ju mund të bëni ankesë të veçantë rreth: direct mail; bulk SMS; e-mail; outbound telemarketing; dhe pjesëmarrjes në kërkim tregu.

Siti i Internetit i Vodafone dhe të dhënat personale

Serveri i Vodafone njeh adresën-IP të vizitorit dhe në këtë mënyrë regjistron të dhënat rreth përdorimit të sitit të Vodafone. Të dhënat tuaja personale që mblidhen nëpërmjet sitit të internetit të Vodafone Albania, përpunohen për qëllimin që ato mblidhen dhe në përputhje të plotë me kuadrin ligjor dhe këtë deklaratë të privatësisë. Asnjë e dhënë personale nuk do të mblidhet nga Vodafone Albania pa pëlqimin e vizitorëve të sitit.

Të dhënat për numëratorët telefonikë dhe numrat e shërbimeve

Në mbështetje të Ligjit nr 9918 datë 19.05.2008 ‘Për Komunikimet Elektronike dhe Postare’ dhe akteve të tjera nënligjore në plotësim, Vodafone është i detyruar që të bashkëpunojë me instancat e njohura nga ligji për krijimin e numëratorëve telefonikë. Këto të dhëna mund t’u jepen shoqërive që merren me krijimin e këtyre numëratorëve vetëm me pëlqimin tuaj. Kur ju të lidhni një abonim me Vodafone, do t’ ju kërkohet pëlqimi për pjesëmarrjen në numëratorin telefonik dhe përfshirjen e të dhënave personale që ju dëshironi, çka do të mundësojë Vodafone të transmetojë të dhënat tuaja për krijimin e numëratorëve telefonikë të përgjithshëm, gjithmonë në bazë të udhëzimeve të Autoritetit Rregullator dhe në respektim të mbrojtjes së të dhënave personale.

Të dhënat e thirrjeve dhe internetit të palëve të treta

Nëse ju bëni një abonim pranë Vodafone dhe mundësoni të tretët që të përdorin këto shërbime, Vodafone nuk ka mundësi që të dallojë se kush është përdoruesi i këtyre shërbimeve. Vetëm personi që ka një kontratë me Vodafone njihet ligjërisht nga Vodafone çka do të thotë se Vodafone u jep të dhëna rreth thirrjeve telefonike dhe përdorimit të internetit vetëm personit me të cilin është lidhur kontrata e shërbimit. Ky person ngelet përgjegjës për pagimin e faturave mujore. Nëse palët dëshirojnë një gjë të tillë, përdoruesi i shërbimit dhe personi që ka lidhur kontratën e abonimit mund të bien dakord mes tyre për përdorimin e të dhënave personale që jepen nga Vodafone në bazë të kontratës së abonimit.

Nëse keni pyetje, vërejtje, kërkesa apo ankesa në lidhje me përdorimin e këtyre të dhënave për qëllimet e mësipërme nga ana e Vodafone, atëherë lutemi të na drejtoheni me shkrim në adresën e mëposhtme:

Oficeri i Privatësisë
Vodafone Albania
Autostrada Tiranë-Durrës, 
Rr: ‘Pavarësia’, Nr.61,
Kashar,Tiranë, Shqipëri
Ose me email ne adresen:
alfunc.askprivacy@vodafone.com 

Lutemi që, bashkëngjitur kërkesës, të citoni emrin tuaj, adresën dhe numrin e celularit. Vodafone do të marrë të gjithë masat e nevojshme për të identifkuar identitetin tuaj para se të lëshojmë një kopje të informacionit.
Ne do t’ju përgjigjemi brenda një afati 30 ditor.

TE DREJTAT TUAJA

Në zbatim të Ligjit Nr 9887 datë 10.03.2008 ‘Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale’, ju keni të drejtën:
Të kërkoni informacion mbi të dhënat tuaja personale që përpunohen nga Vodafone.
Te kerkoni korrigjimin ose fshirjen e mundshme të të dhënave personale. 

Në disa raste mund jetë e nevojshme që kërkesës me shkrim t’i bashkëngjitet një kopje e një dokumenti të vlefshëm identifikimi.

Kërkesa nevojitet të dërgohet me shkrim në adresën:
Oficeri i Privatësisë
Vodafone Albania
Autostrada Tiranë-Durrës, 
Rr: ‘Pavarësia’, Nr.61, 
Kashar,Tiranë, Shqipëri
Ose me email ne adresen:
alfunc.askprivacy@vodafone.com 
Lutemi që, bashkëngjitur kërkesës, të citoni emrin tuaj, adresën dhe numrin e celularit. Vodafone do të marrë të gjithë masat e nevojshme për të identifkuar identitetin tuaj para se të lëshojmë një kopje të informacionit.
Ne do t’ju përgjigjemi brenda një afati 30 ditor.

MASAT E SIGURISË NË LIDHJE ME TË DHËNAT PERSONALE

Vodafone Albania, i ndërgjegjegjshëm për rëndësinë dhe sensitivitetin e të dhënave personale respekton në mënyrë rigoroze masat për sigurinë që parashikohen në Ligjin Nr 9887 datë 10.03.2008 ‘Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale’ Kjo arrihet nëpërmjet përdorimit të teknikave të avancuara dhe moderne për të ruajtur bazat e të dhënave dhe sistemet e saj kompjuterike. Po ashtu, Vodafone kujdeset që transferimi dhe regjistrimi i të dhënave të bëhet me masa të plota sigurie në përputhje të plotë me legjislacionin përkatës.

Sidoqoftë, siti i internetit të Vodafone mund të ketë link te ndonjë sit tjetër interneti. Vodafone nuk mban përgjegjësi për përmbajtjen e këtyre siteve dhe ju këshillon që të lexoni deklaratat përkatëse të privatësisë për këto site. Kushtet e këtyre siteve mund të ndryshojnë nga ato të Vodafone.

PYETJE DHE VËREJTJE: NA KONTAKTONI

Me anë të shpjegimit të mësipërm, Vodafone shpreson t’ju ketë informuar saktësisht dhe në mënyrë të plotë rreth çështjeve të privatësisë suaj në funksion të shërbimeve të ofruara nga Vodafone. Si një shoqëri telekomunikacionesh që sjell gjithmonë risi, Vodafone do t’u paraprijë shërbimeve të reja, por gjithmonë aktiv dhe i përgjegjshëm në lidhje me shqetësimet e mundshme rreth mbrojtjes së të dhënave tuaja personale. 
Nëse keni pyetje, ankesa/kërkesa, ose vërejtje rreth këtyre çështjeve, mos hezitoni që të na kontaktoni në adresën e mëposhtme:
Oficeri i Privatësisë
Vodafone Albania
Autostrada Tiranë-Durrës, 
Rr: ‘Pavarësia’, Nr.61,
Kashar,Tiranë, Shqipëri
Ose me email ne adresen:
alfunc.askprivacy@vodafone.com 
Lutemi që, bashkëngjitur kërkesës, të citoni emrin tuaj, adresën dhe numrin e celularit. Vodafone do të marrë të gjithë masat e nevojshme për të identifkuar identitetin tuaj para se të lëshojmë një kopje të informacionit.
Ne do t’ju përgjigjemi brenda një afati 30 ditor.


TË TJERA

Kjo rregullore duhet kuptuar në përputhshmëri me Kushtet e Përgjithshme të këtij siti dhe Kushtet e Përgjithshme që aplikon Vodafone Albania për klientët e saj.
Vodafone Albania rezervon të drejtën që të ndryshojë apo modifikojë këtë rregullore në çdo moment, në zbatim të çdo ndryshimi të mundshëm të legjislacionit në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale dhe privatësisë.
Vodafone mund të faturojë një shumë të vogël për të mbuluar shpenzimet administrative , shumë e cila përcaktohet nga kuadri rregullator përkatës kohë pas kohe.


Politika e Privatësise Net Perform

Mbledhja e informacionit bazë dhe fakte

Ky funksionalitet mbledh informacion për mënyrën sesi telefoni juaj ndërvepron me rrjetin tonë dhe me shërbimet si më poshtë vijon. Ju mund të kontrolloni shpejtësinë e rrjetit si dhe shpejtësinë e përdorimit të tij nga telefoni juaj. Ne do t'ju ofrojmë suport dhe rekomandime të përshtatshme bazuar në cilësinë dhe përdorimin e lidhjes së internetit.

Kontrolli i shpejtësisë së rrjetit nëpërmjet Netperform është falas për të gjithë klientët e Vodafone Albania, sikurse dhe vetë përdorimi i aplikacionit My Vodafone në rrjetin Vodafone Albania.

Mbulimi, Lidhja dhe Përdorimi i Internetit

Ky aplikacion jep statistika rreth lidhjes tuaj me rrjetin për telefonata apo mbulimin me internet ose data (WiFi, 2G, 3G dhe 4G). Kjo na lejon ne që të analizojmë lidhjen apo problematikat e lidhjes dhe të kryejmë përmirësimet e rrjetit tonë në zonën tuaj: Ne ruajmë:

 • ID e qelizës dhe vendndodhjen e kullave të telefonisë të përdorura dhe mënyrën se si ju lëvizni ndërmjet tyre, gjatë kohës kur telefoni juaj është në gjendje aktive
 • fuqinë e sinjalit
 • zonat me shërbim të limituar apo me mungesë shërbimi
 • cilësia e mbulimit (2G, 3G, 4G)
 • shpejtësinë e ngarkimit dhe shkarkimit
 • sa kohë zgjat vendosja e lidhjes me internetin
 • cilësia e lidhjes Wi-Fi

 
Aparati celular

Në mënyrë qe ne të vlerësojmë performancën e aparateve të ndryshme celularë në rrjetin tonë dhe të përcaktojmë problematikat në lidhje me këto aparate si dhe gjendjen e përgjithshme të tyre, ne ruajmë informacione teknike si:

 • marka dhe modeli i aparatit celular
 • sistemin e operimit
 • versionin e firmware
 • kapacitetet e hardware


Vendndodhja

Nëse ju nuk e keni çaktivizuar mbledhjen e të dhënave nëpërmjet konfigurimeve të aplikacionit, ne mbledhim të dhëna mbi vendondodhjen tuaj kur kryejmë matjet e njësive si më lartë. P.sh.: ne njohim përafërsisht vendndodhjen tuaj nëpërmjet kullës së telefonisë dhe pikës WiFi që përdor telefoni juaj. Nëse telefoni juaj apo një nga aplikacionet tuaja është duke përdorur të dhënat GPS të vendndodhjes, ne i përdorim këto të dhëna për të përcaktuar saktësisht vendndodhjen tuaj dhe ndonjëherë shpejtësine dhe drejtimin e lëvizjes suaj nëse është i mundur nëpërmjet informacionit GPS. Të dhënat mund të mblidhen dhe në qoftë se nuk po e përdorni aplikacionin.
 
Të dhënat anonime / Informacionet sensitive që nuk mblidhen

Rrjeti dhe përmirësimet e aparatit celular për të cilat është dizenjuar ky aplikacion, nuk kërkojnë informacion personal. Kjo do të thotë që ne nuk regjistrojmë informacione personale pasi të gjitha të dhënat e rrjetit janë anonimizuar nga aplikacioni përpara se t'i dërgohen rrjetit Vodafone.

 • Ky aplikacion nuk ruan numrat që ju telefononi apo që ju telefonojnë
 • Ky aplikacion nuk ruan asnjë përmbajtje të komunikimeve tuaja
 • Ky aplikacion nuk ruan përmbajtje, informacion të tekstit të mesazheve të dërguesit apo marrësit në aparatin tuaj


Në çdo kohë ju mund të manaxhoni Kontrolluesin e Shpejtësisë nëpërmjet menusë 'Konfigurime'
 
Mbrojtja e të dhënave dhe Kontrolli

Përpunimi i informacionit të kërkuar për ofrimin e shërbimit nëpërmjet aplikacionit është kryer në përputhje me Ligjin nr. 9918, datë 19.05.2008  'Per Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë' dhe Ligjin nr. 9887 datë 10.03.2008 'Per Mbrojtjen e të Dhënave Personale' dhe kuadrin rregullator sipas përditësimeve të herë pas hershme të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave Personale. Për informacion më të detajuar mbi përpunimin e të dhënave nga Vodafone dhe të drejtat e subjektit te të dhënave, ju lutemi të vizitoni Rregulloren tonë të Privatësisë ne www.vodafone.al.
 
Mbrojtja e të dhënave tuaja

Vodafone e njeh rëndësinë e sigurisë së të dhënave tuaja personale dhe të shkëmbimeve tuaja elektronike. Për këtë arsye Vodafone ka marrë të gjitha masat e duhura teknike dhe organizative për të siguruar nivelin maksimal të sigurisë në përputhje me ligjet shqiptare në fuqi mbi mbrojtjen e të dhënave personale. I gjithë informacioni në lidhje me të dhënat tuaja personale është i sigurtë dhe konfidencial.  

 • Siguria
 • Enkriptimi i Emrit të Përdoruesit (Numrit të telefonit)  dhe Fjalëkalimit

 
Kohëzgjatja e ruajtjes së të dhënave tuaja

Informacioni i detajuar mbi cilësinë dhe përdorimin e shërbimeve të lidhjes suaj me internetin, vendndodhja dhe aplikacionet, ruhet jo më gjatë se 14 muaj mbas mbledhjes së tij.   
Vodafone mund të mbajë për një periudhe më të gjatë raporte statistikore të përmbledhura që janë prodhuar duke përdorur informacionet e listuara më lartë, por këto raporte nuk ju identifikojnë ju si përdorues dhe përdorimi i tyre nuk do të ndikojë në privatësinë tuaj.

Për informacion në lidhje me mbajtjen e të dhënave të tjera të Vodafone, ju lutemi referojuni politikës sonë të përgjithshme të privatësisë.
 
Kontrolluesi i Shpejtësisë

Ky funksionalitet ju jep mundësinë të kontrolloni sa shpejt ju merrni informacion nga interneti dhe dërgoni informacion nga aparati juaj në internet. Në mënyrë që ky funksionalitet të kontrollojë shpejtësinë e internetit, do t'ju kërkohet që t'i jepni akses në vendndodhjen tuaj aplikacionit My Vodafone nëpërmjet menusë së konfigurimeve në telefonin tuaj. Për të kontrolluar shpejtësinë e rrjetit aktivizoni optimizimin e rrjetit në konfigurimet e aplikacionit My Vodafone; kështu na ndihmoni që të përmirësojmë eksperiencën tuaj duke testuar cilësinë dhe përdorimin e shërbimeve të lidhura nëpërmjet internetit.

Ofertë reference Interkoneksioni

Oferta Referencë e Interkoneksionit përcakton kriteret dhe procedurat për rregullimin e marrëdhënieve të interkoneksionit ndërmjet Vodafone Albania dhe Operatorit Përfitues në lidhje me shërbimet dhe facilitetet shoqëruese të interkoneksionit. Ky dokument përfshin edhe Marrëveshjen e Nivelit të Shërbimit mes palëve.

Për t’u njohur me Ofertën Referencë të Interkoneksionit ju lutemi të klikoni këtu.

 

Tarifat e terminimit

Tarifa e terminimit të thirrjeve
Niveli maksimal i tarifës së terminimit të thirrjeve kombëtare në rrjetin e Vodafone Albania është sipas vlerës dhe afatit të paraqitur në tabelën e mëposhtme:

 
   
Prej datës 01.12.2018
Prej datës 01.12.2019
 (deri në një vendim tjetër të AKEP)
Tarifa e terminimit të thirrjeve kombëtare 1.22 1.11
 
 
 
 
 
 Tarifa është në lekë për minutë pa TVSH. Kjo tarifë është miratuar me Vendimin Nr. 71, datë 01.10.2018
 
 
Tarifa e terminimit të SMS-ve
Niveli maksimal i tarifës së terminimit të SMS-ve në rrjetin e Vodafone Albania është sipas vlerave dhe afateve të paraqitura në tabelën e mëposhtme:

 
  Prej datës 01.04.2014
 (deri në një vendim tjetër të AKEP)
Tarifa e terminimit të SMS-ve 1

Tarifa është në Lekë/SMS pa TVSH. Kjo tarifë është miratuar me Vendimin Nr. 2439 të Këshillit Drejtues të AKEP, datë 27.03.2014

Treguesit e cilësisë së shërbimit

Vodafone Albania ka publikuar treguesit e cilësisë së shërbimit për shërbimet e ofruara prej saj, në përputhje me detyrimet që përcakton Ligji nr. 9918 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë” dhe Rregullorja nr. 16 të AKEP “Për Treguesit e cilësisë së shërbimit”.

Njihuni me Treguesit e Cilësisë së Shërbimit të Vodafone Albania duke klikuar më poshtë:

Treguesit e Cilësisë së Shërbimit Celular

Treguesit e Cilësisë së Shërbimit Internet

Projekt Marrëveshja e bashkimit me përthithje midis Vodafone Albania sh.a dhe ABCom sh.p.k

Njihuni me Projekt Marrëveshjen e bashkimit me përthithje midis Vodafone Albania sh.a dhe ABCom sh.p.k

Projekt Marrëveshja e bashkimit me përthithje midis Vodafone Albania sh.a dhe ABCom sh.p.k

Raporti i bashkimit me përthithje midis Vodafone Albania sh.a dhe ABCom sh.p.k

Njihuni me Raportin e bashkimit me përthithje midis Vodafone Albania sh.a dhe ABCom sh.p.k

Raporti i bashkimit me përthithje midis Vodafone Albania sh.a dhe ABCom sh.p.k
Të lutem prit