Informacion i përgjithshëm ligjor

Kushte dhe Afate për ankesat për pajtimtarët me kontratë

Ankesat  për “Defekte teknike”, “ Ankesë për tarifim” si dhe ankesa të tjera mund të paraqiten:

a. Nëpërmjet numrit të 149 
b. Nëpërmjet www.vodafone.al tek Seksioni i Suportit
c. Nëpërmjet adresës së emailit: nakontaktoni@vodafone.com
d. Nëpërmjet rrjetit social Facebook
e. Nëpërmjet dyqaneve Vodafone 
f. Nëpërmjet postës në adresën zyrtare të Vodafone


2. Afati i paraqitjes së ankesave është:

a. Ankesat për “Defekte Teknike” paraqiten në çdo kohë (shërbimi 24 orësh);
b. Ankesat për vendimet apo veprimet e Vodafone për aksesin apo veprim të kryer nga Vodafone brenda afatit të përcaktuar në vendim;
c. Ankesat për faturim paraqiten deri në fund të afatit të pagesës të faturës së ankimuar;
d. Ankesa për mos riparim të defekteve të paraqiten menjëherë pasi mbaron afati sipas pikave përkatëse të Kontratës Tip të Pajtimtarit;
e. Ankesat e tjera, të çdo lloji qofshin paraqiten sa më parë.


3. Ankesat , në varësi nga natyra e tyre, shqyrtohen nga strukturat përkatëse të Vodafone, mbështetur në të dhënat e marra nga Degët apo Sektorët e tjerë dhe konform regullave bëhet analiza dhe zgjidhja e tyre, konform afateve të parashikuara në Kontratën Tip të Pajtimit;


4. Afati i informimit me shkrim të pajtimtarit mbi rezultatin e shqyrtimit të ankesave sipas pikave 2.b, 2.c, 2.d dhe 2.e është brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga marrja e tyre;


5. Vodafone regjistron në sistemin përkatës çdo ankesë të paraqitur dhe mban një regjistër të veçantë për ankesat me shkrim, duke i dhënë secilës një numër reference.


6. Pajtimtarët kanë të drejtë që, në përputhje me përcaktimet në Kontrate për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, të ankohen në gjykatë për vendimin e marrë nga Vodafone.

Kushte dhe Afate për ankesat për pajtimtarët me parapagesë

1. Ankesat për “Defekte teknike”& “ Ankesë për tarifim” si dhe ankesa te tjera mund të paraqiten:

a. Nëpërmjet numrit të 140 
b. Nëpërmjet www.vodafone.al tek Seksioni i Suportit
c. Nepermjet adreses se emailit: nakontaktoni@vodafone.com
d. Nepermjet rrjetit social Facebook
e. Nëpërmjet dyqaneve Vodafone 
f. Nëpërmjet postës ne adresen zyrtare te Vodafone


2. Afati i paraqitjes së ankesave është:

a. Ankesat për “Defekte Teknike” paraqiten në çdo kohë (shërbimi 24 orësh)
b. Ankesat për vendimet apo veprimet e Vodafone për aksesin apo veprimit të kryer nga Vodafone brenda afatit të përcaktuar në vendim
c. Ankesa për mos riparim të defekteve të paraqiten menjëherë pasi mbaron afati sipas pikave përkatëse të “Kontratës Tip te Pajtimit”;
d. Ankesat e tjera, të çdo lloji qofshin paraqiten sa më parë.


3. Ankesat , në varësi nga natyra e tyre, shqyrtohen nga strukturat përkatëse tëVodafone, mbështetur në të dhënat e marra nga Degët apo Sektorët e tjerë dhe konform regullave bëhet analiza dhe zgjidhja e tyre, konform afateve të parashikuara në “Kontratën Tip te Pajtimit”


4. Afati i informimit me shkrim të pajtimtarit mbi rezultatin e shqyrtimit të ankesave sipas pikave 2.b, 2.c dhe 2.d është brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga marrja e tyre.


5. Vodafone regjistron në sistemin përkatës çdo ankesë të paraqitur dhe mban një regjistër të veçantë për ankesat me shkrim, duke i dhënë secilës një numër reference.


6. Pajtimtarët kanë të drejtë që, në përputhje me përcaktimet në “Kontratën Tip te Pajtimit” 
për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, të ankohen në gjykatë për vendimin e marrë nga Vodafone.

Vodafone kujdeset për ju

Me qëllim mbrojtjen tuaj nga aktivitete me natyrë mashtruese në fushën e komunikimeve elektronike, Vodafone dëshiron t’ju japë disa këshilla të thjeshta. 
Jeni të lutur të mos ju përgjigjeni SMS-ve mashtruese që ju bëjnë me dije se jeni fitues i një llotarie apo një çmimi të caktuar kur në të vërtetë ju nuk keni marrë pjesë në asnjë lojë apo shorte që të mundësojë një gjë të tillë. Zakonisht këto SMS apo telefonata kryhen në mënyrë automatike nga platforma kompjuterike të paidentifikuara jashtë vendit. Shpesh herë nëse ju dërgoni SMS apo kryeni thirrje drejt këtyre numrave mund të jeni subjekt i tarifave premium të padëshiruara. Prandaj, shmangni kryerjen e thirrjeve drejt numrave ndërkombëtare të panjohur.
Duke qënë se jane evidentuar aktivitete të tilla mashtruese, Vodafone Albania Sh.A  angazhohet të mbrojë klientet e saj duke u komunikuar si të sillen ne raste te tilla.
Ju lutemi, mos telefononi numra ndërkombetare te cilet nuk i njihni sepse këta mund te rezultojnë me tarifa shumë të larta. 

Rregullore e Privatësisë

“Vodafone Albania” sha është e ndërgjegjshme që klientët e saj kanë nevojë të kenë informacion se si trajtohen të dhënat e tyre personale. Ndaj dhe objekti i kësaj rregullore është për t’ju informuar se si Vodafone Albania administron të dhënat tuaja personale.


Informacion rreth nesh

Kush jemi

“Vodafone Albania” sha, (më poshtë do të quhet ‘Vodafone’ ose ‘ne’), është person juridik shqipëtar, pjesë e grupit “Vodafone Group” Plc, me adresë kryesore të ushtrimit të aktivitetit në: Autostrada Tiranë-Durres, Rr. “Pavarësia”, Nr. 61, Kashar, Tiranë, Shqipëri, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, idenfitikuar me numër NIPT K11715005L. Vodafone është gjithashtu i regjistruar si subjekt kontrollues pranë Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (IDP) në përputhje me kërkesat e Ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, i ndryshuar. Vodafone është një operator që në zbatim të teknologjisë moderne, përpiqet gjithmonë të ofrojë shërbime dhe risi në fushën e telekomunikacioneve dhe internetit, me qëllim përmbushjen e nevojave të sotme dhe të ardhme të klientëve të saj.


Si të na kontaktoni

Për të na kontaktuar na shkruani në adresën postare: Autostrada Tiranë-Durrës, Rr. “Pavarësia”, Nr. 61, Kashar, Tiranë, Shqipëri; ose na shkruani në adresën e email: alfunc.askprivacy@vodafone.com.


Parimet tona

Vodafone e konsideron mbrojtjen e privatësisë dhe të të dhënave tuaja personale si çështje të një rëndësie të veçantë ndaj është e përkushtuar cdo ditë të zbatojë rigorozisht të gjithë kuadrin ligjor në mbrojtje dhe respektim të tyre, ashtu siç edhe përcaktohet nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Ligji Nr 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar, Ligji nr 9918 datë 19.05.2008 “Për Komunikimet Elektronike dhe Postare” i ndryshuar si dhe aktet e tjera nënligjore të dala në zbatim të tyre

Mbrojtja e të dhënave përsonale bazohet: a) në përpunimin në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme; b) në grumbullimin për qëllime specifike, të përcaktuara qartë, e legjitime dhe në përpunimin në përputhje me këto qëllime; c) në mjaftueshmërinë e të dhënave, të cilat duhet të lidhen me qëllimin e përpunimit dhe të mos e tejkalojnë këtë qëllim; ç) në saktësinë që të dhënat duhet të kenë dhe, kur është e nevojshme, duhet të përditësohen; duhet ndërmarrë çdo hap i arsyeshëm për të fshirë apo korrigjuar të dhëna të pasakta apo të paplota, në lidhje me qëllimin për të cilin janë mbledhur apo për të cilin përpunohen më tej; d) në mbajtjen në atë formë, që të lejojë identifikimin e subjekteve të të dhënave për një kohë, por jo më tepër sesa është e nevojshme për qëllimin, për të cilin ato janë grumbulluar ose përpunuar më tej.


ÇFARË TË DHËNASH PËRPUNON VODAFONE?

Të Dhëna Personale
Vodafone përpunon të dhënat personale të përdoruesve të shërbimeve të saja të komunikimeve elektronike të lëvizshme (mobile) dhe fiks si dhe të shërbimeve tv, që përfshijnë emër, mbiemër, nr. personal identifikimi, datëlindja, gjinia, kopje e mjetit të identifikimit, adresë, numër celular, adresë emaili dhe çfarëdolloj të dhëne tjetër kontakti. Të dhëna e identifikimit tuaj janë të detyrueshme për të mundësuar lidhjen tuaj në rrjet sipas përcaktimeve të Ligjit nr. 9918/2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Të dhënat e tjera të kontaktit janë të dhëna vullnetare për të përfituar nga shërbimet e kujdesit ndaj klientit.

 

Të Dhënat e Trafikut Telefonik
Vodafone përpunon të dhënat e trafikut telefonik që janë të nevojshme për të mundësuar ofrimin e shërbimit të komunikimeve elektronike. Këto të dhëna janë një nënkategori e të dhënave personale të lartpërmendura. Të dhënat e trafikut telefonik përfshijnë të dhënat si koha e thirrjes, kohëzgjatja, numri i thirrur, tarifimi për shërbimin përkatës, etj.

Gjatë procesit të shërbimit, Vodafone mund të krijojë dijeni se kur, me kë, sa shpesh dhe respektivisht sa kanë zgjatur thirrjet tuaja telefonike. Vodafone i përpunon këto të dhëna për të mundësuar tabelën analitike të thirrjeve telefonike mujore si dhe për të mundësuar administrimin e debitorëve për faturat e papaguara. Në të njëjtën mënyrë, Vodafone mbledh dhe përpunon të dhënat tuaja të thirrjeve dhe trafikut në internet. Historiku i siteve të vizituara nga ju mund të ruhet në mënyrë që herën tjetër të mundësohet lidhja më e lehtë me këto site. Në një numër të caktuar rastesh Vodafone mund të mbledhë të dhëna nga ju edhe nëpërmjet formularëve të ndryshëm të plotësuar me përfaqësuesit e Vodafone.


PËRPUNIMI I TË DHËNAVE DHE PËRHAPJA E TYRE

Vodafone mbledh të dhëna të dala nga trafiku telefonik, në mënyrë që të ofrojë një shërbim sa më cilësor për klientët dhe t’u përgjigjet sa më mirë kërkesave të tyre. Këto të dhëna na japin mundësinë që të zhvillojmë më tej shërbimet tona, t’i përmirësojmë ato dhe t’ju ofrojmë infomacion që është përgatitur sipas kërkesave tuaja, si për shembull me SMS, MMS, e-mail, telemarketing, etj. Në të njëjtën mënyrë, Vodafone mbledh dhe përpunon të dhënat tuaja të thirrjeve dhe trafikut në internet. Historiku i siteve të vizituara nga ju mund të ruhet në mënyrë që herën tjetër të mundësohet lidhja më e lehtë me këto site.

Të dhënat personale që Vodafone mbledh nga klientët e saj, përdoren gjithmonë në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Të dhënat personale përpunohen vetëm për atë periudhë kohe që është në përputhje me qëllimet specifike për të cilat këto të dhëna janë mbledhur nga Vodafone.

Të gjitha metodat e mbledhjes së të dhënave personale, (si p.sh. Formularët e aplikimit të klientëve apo mbledhja nëpërmjet pjesëmarrjes në konkurse të ndryshme, apo nga përdorimi i aplikacioneve Vodafone) do të kenë bashkëngjitur informacion të plotë sqarues mbi qëllimin e mbledhjes, qoftë edhe nëse ai është dytësor dhe jo lehtësisht i kuptueshëm nga ana juaj (si p.sh. në rastet e konkurseve të ndryshëm, nëse mbledhja e të dhënave personale është për qëllim marketingu, atëherë kjo do t’ju bëhet e qartë dhe do t’ju jepet mundësia për të refuzuar ofrimin e të dhënave).


Ruajtja e të dhënave

Të dhënat personale do të ruhen për aq kohë sa është e nevojshme sipas qëllimit kryesor të mbledhjes së tyre. Afatet e ruajtjes së të dhënave do të jenë në përputhje të plotë me kuadrin ligjor në fuqi

Në disa raste, disa prej të dhënave që parimisht nuk ruhen nga Vodafone, mund të ruhen për shkak të rrethanave të veçanta, si p.sh. hetim gjyqësor.

Afatet e ruajtjes së të dhënave janë si më poshtë vijon:

Të dhënat e trafikut telefonik ruhen për aq sa është e nevojshme për të garantuar ofrimin e shërbimit.
Të dhënat e trafikut telefonik ruhen edhe për qëllimet e veprimtarisë së organeve të prokurorisë dhe gjykatave për cështje penale, sipas legjislacionit në fjalë.
Të dhënat e trafikut telefonik përfshijnë kohën e thirrjes, kohëzgjatjen, numrin e thirrur. Këto të dhëna së bashku më të dhënat e cituara më sipër që shërbejnë për identifikimin tuaj do të ruhen për një afat 2 vjecar në përputhje me parashikimet e Ligjit 9918/2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

Në rastin e klientëve me paspagesë, të dhënat e mbledhura nëpërmjet kontratës së Pajtimit dhe të dhënat rreth shumës së faturuar, jemi të detyruar ligjërisht (në mënyrë që të menaxhojmë sa më mirë çdo mosmarrëveshje që mund të krijohet) që t’i ruajmë për një afat 10 vjecar nga përfundimi i kontratës (afati i parashikimit për detyrimet kontraktuale sipas Kodit Civil).


Përhapja e të dhënave personale te të tretët

Përhapja e të dhënave personale te të tretët do të bëhet vetëm nëse këto palë janë agjentë apo në shërbim të Vodafone dhe veprojnë në përputhje me udhëzimet tona. Prsh. Vodafone bashkëpunon me palë të treta, si shoqëria “Marketing & Distribution” shpk me qëllim përfitimin e shërbimit të arkivimit të dokumentacionit ose me shoqërinë “TNT Express Albania” shpk për ofrimin e shërbimit të dërgimit të faturës me postë. Në çdo rast Vodafone sigurohet që këto palë të treta përmbushin detyrimet e konfidencialitetit të informacionit dhe të të gjitha kushteve të nevojshme të ruajtjes, sigurisë dhe mbrojtjes së të dhënave. Vodafone nuk i transmeton të dhënat tuaja personale palëve të treta që nuk janë agjentë apo ofrues shërbimi për Vodafone, me përjashtim të rasteve kur është dhënë pëlqimi juaj shprehimisht për një gjë të tillë.

Nëse ju i keni dhënë pëlqimin tuaj një pale të tretë, me qëllim marrjen e të dhënave tuaja personale nga Vodafone, atëherë Vodafone nuk mban përgjegjësi për kalimin e këtyre të dhënave.

Gjithashtu, Vodafone është i detyruar që në mbështetje të kuadrit ligjor apo në zbatim të urdhërit të gjykatës kompetente, t’i përcjellë të dhënat tuaja personale organeve të specializuara të shtetit, për shembull në rast të një hetimi penal. Po ashtu, Vodafone është i detyruar që të bashkëpunojë në rastin e përgjimit të telefonatave dhe të përdorimit të internetit dhe t’i vendosë këto të dhëna në dispozicion të autoriteteve kompetente vetëm në zbatim të Ligjit nr 9157 datë 04.12.2003 për ‘Përgjimin e Telekomunikimeve’ dhe ndryshimeve përkatëse.


Përdorimi i të dhënave të thirrjeve dhe internetit për analizë tregu, aktivitete shitjesh dhe marketing direkt të Vodafone

Vodafone përpiqet në mënyrë të vazhdueshme që shërbimet e saj të telefonisë së lëvizsshme të përshtaten me kërkesat e klientëve të saj dhe mundësisht të përmirësohen në mënyrë të vazhdueshme. Për këtë arsye, Vodafone bën kërkim tregu ku përpiqemi të kuptojmë dëshirat e klientëve tanë. Të dhënat tuaja telefonike dhe të përdorimit të internetit e ndihmojnë Vodafone që të zhvillojë prodhime dhe shërbime të reja.

Përdorimi i të dhënave për të ofruar shërbime roaming 
Vodafone përdor të dhënat tuaja: 
•    Për të përmirësuar eksperiencën tuaj roaming, për t’u siguruar se po përmbushim angazhimet tona rreth përdorimit të drejtë, për të zbuluar dhe ofruar një zgjidhje përdorimit të padrejtë të rrjetit tonë (dhe rrjeteve roaming të partnerëve tanë) dhe për të zgjidhur çështje teknike nëse po hasni të tilla.
•    Për të kuptuar performancën e Vodafone në ofrimin e shërbimeve roaming, nëse shërbimet roaming dhe produktet e lidhura me to po funksionojnë siç synohet, ose nëse nevojiten ndryshime për të përmirësuar roaming-un.  


Vetëm me pëlqimin tuaj, Vodafone mund të përdorë të dhënat tuaja personale për qëllime tregtare, promocionale apo bamirësie dhe t’ua vendosë këtë infomacion në dispozicion dhe palëve të treta. Vodafone mund të ketë marrë të dhënat tuaja edhe nga ndërmarrje të tjera që e kanë pjesë të veprimtarisë së tyre tregtare grumbullimin dhe shitjen e të dhënave. Njëkohësisht, Vodafone ka nevojë të përdorë të dhënat tuaja për të mundësuar këshillimet rreth përdorimit të shërbimeve dhe produkteve të Vodafone.

Për t’ju mundësuar shërbime sa më të mira, Vodafone, vetëm me pëlqimin tuaj, do të përdorë të dhënat personale për qëllime të marketingut direkt. Ju mund të zgjidhni që të mos kontaktoheni për të gjithë fushën e marketingut direkt ose edhe për kategori të veçanta të tij. Kështu, ju mund të bëni ankesë të veçantë rreth: direct mail; bulk SMS; e-mail; outbound telemarketing; dhe pjesëmarrjes në kërkim tregu.


Siti i Internetit i Vodafone dhe të dhënat personale

Serveri i Vodafone njeh adresën-IP të vizitorit dhe në këtë mënyrë regjistron të dhënat rreth përdorimit të sitit të Vodafone. Të dhënat tuaja personale që mblidhen nëpërmjet sitit të internetit të Vodafone Albania, përpunohen për qëllimin që ato mblidhen dhe në përputhje të plotë me kuadrin ligjor dhe këtë deklaratë të privatësisë. Asnjë e dhënë personale nuk do të mblidhet nga Vodafone Albania pa pëlqimin e vizitorëve të sitit.


Të dhënat për numëratorët telefonikë dhe numrat e shërbimeve

Në mbështetje të Ligjit nr 9918 datë 19.05.2008 ‘Për Komunikimet Elektronike dhe Postare’ dhe akteve të tjera nënligjore në plotësim, Vodafone është i detyruar që të bashkëpunojë me instancat e njohura nga ligji për krijimin e numëratorëve telefonikë. Këto të dhëna mund t’u jepen shoqërive që merren me krijimin e këtyre numëratorëve vetëm me pëlqimin tuaj. Kur ju të lidhni një abonim me Vodafone, do t’ju kërkohet pëlqimi për pjesëmarrjen në numëratorin telefonik dhe përfshirjen e të dhënave personale që ju dëshironi, çka do të mundësojë Vodafone të transmetojë të dhënat tuaja për krijimin e numëratorëve telefonikë të përgjithshëm, gjithmonë në bazë të udhëzimeve të Autoritetit Rregullator dhe në respektim të mbrojtjes së të dhënave personale.


Të dhënat e thirrjeve dhe internetit të palëve të treta

Nëse ju bëni një abonim pranë Vodafone dhe mundësoni të tretët që të përdorin këto shërbime, Vodafone nuk ka mundësi që të dallojë se kush është përdoruesi i këtyre shërbimeve. Vetëm personi që ka një kontratë me Vodafone njihet ligjërisht nga Vodafone çka do të thotë se Vodafone i jep të dhëna rreth thirrjeve telefonike dhe përdorimit të internetit vetëm personit me të cilin është lidhur kontrata e shërbimit. Ky person ngelet përgjegjës për pagimin e faturave mujore. Nëse palët dëshirojnë një gjë të tillë, përdoruesi i shërbimit dhe personi që ka lidhur kontratën e abonimit mund të bien dakord mes tyre për përdorimin e të dhënave personale që jepen nga Vodafone në bazë të kontratës së abonimit.

Nëse keni pyetje, vërejtje, kërkesa apo ankesa në lidhje me përdorimin e këtyre të dhënave për qëllimet e mësipërme nga ana e Vodafone, atëherë lutemi të na drejtoheni me shkrim në adresën e mëposhtme:

Oficeri i Privatësisë
Vodafone Albania
Autostrada Tiranë-Durrës,
Rr: ‘Pavarësia’, Nr.61,
Kashar,Tiranë, Shqipëri

Ose me email ne adresen:

alfunc.askprivacy@vodafone.com

Lutemi që, bashkëngjitur kërkesës, të citoni emrin tuaj, adresën dhe numrin e celularit. Vodafone do të marrë të gjithë masat e nevojshme për të identifkuar identitetin tuaj para se të lëshojmë një kopje të informacionit.

Ne do t’ju përgjigjemi brenda një afati 30 ditor.


TRANSFERIMI NDËRKOMBËTAR I TË DHËNAVE

Për qëllime të ofrimit dhe mirëmbajtjës së shërbimit VODAFONE si shoqëri pjesë e VODAFONE Group Plc ka të drejtë të ndajë baza të dhënash e platforma shërbimesh ku mbahen të dhëna të Pajtimtarit me shoqëri të tjera të VODAFONE Group Plc, dhe këto baza të dhënash e platforma shërbimesh mund të ndodhen fizikisht në vende të tjera në botë ku vepron VODAFONE Group Plc. Gjithashtu Vodafone, për qëllime të ofrimit të shërbimit, mund të kryejë transferime ndërkombëtare të të dhënave personale drejt shteteve që ofrojnë nivel të mjaftueshëm të sigurisë dhe mbrojtjes së të dhënave personale sipas listës së miratuar me Vendimin nr. 8, datë 31.10.2016 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave Personale ose në vende të tjera në përputhje me kërkesat e Ligjit nr. 9887/2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar. Në çdo rast Vodafone sigurohet që të ketë një kontratë që përcakton qartë detyrimet e palëve gjatë transferimit të të dhënave.

Transferime ndërkombëtare mund të ketë drejt shoqërive me të cilat Vodafone mund të bashkëpunojë për të bërë të mundur ofrimin e shërbimeve të ndryshme konform standarteve ndërkombëtare. Prsh., në rastet kur ju kontaktoni shërbimin e kujdesit ndaj klientit nëpërmjet platformës WhatsApp të dhënat tuaja personale ndahen me shoqërine “LivePerson Netherland BV”, e cila ofron shërbimin e mbrojtjes dhe sigurisë së komunikimit me ju nëpërmjet kësaj platforme.


TË DREJTAT TUAJA

Në zbatim të Ligjit Nr 9887 datë 10.03.2008 ‘Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale’ i ndryshuar në lidhje me të dhënat personale që Vodafone përpunon, ju keni të drejtat si mëposhtë:

a) E drejta për akses – keni të drejtë të kërkoni në çdo kohë informacion mbi të dhënat tuaja personale që zotërohen nga Vodafone si dhe të kërkoni një kopje të të dhënave që përpunohen;

b) E drejta për të kërkuar bllokimin, korrigjimin ose fshirjen – në rast se informoheni që të dhënat tuaja nuk janë të rregullta, të vërteta ose të sakta ose janë mbledhur dhe përpunuar në kundërshtim me ligjin, keni të drejtë të kërkoni korrigjimin ose fshirjen e mundshme të të dhënave personale si dhe ndalimin e menjëhershëm të përpunimit;

c) Vendimarrja automatike – ju keni të drejtë të kërkoni të mos jeni subjekt i vendimeve që shkaktojnë efekte ligjore mbi ju ose ndikojnë në mënyrë të rëndësishme tek ju kur vendimi është i bazuar në përpunimin automatik të të dhënave;

d) E drejta për të kundërshtuar – – ju keni të drejtë, në rrethana të caktuara, të kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale. Ne rast se kërkoni të kundërshtoni përdorimin e të dhënave personale për qëllime marketingu ose profilizimi, ju mund ta bëni këtë nëpërmjet aplikacionit My Vodafone dhe/ose Juth App duke ndjekur udhëzimet këtu. Ose mund të na dërgoni një email në adresën nakontaktoni@vodafone.com.

e) E drejta për t’u ankuar – nëse mendoni se ju janë shkelur të drejtat, liritë ose interest e ligjshme për të dhënat personale ju mund të ankoheni me shkrim.

 

Të gjitha kërkesat/ankesat si më sipër duhet të dërgohet me shkrim në adresën që vijon:

Oficeri i Privatësisë
Vodafone Albania
Autostrada Tiranë-Durrës,
Rr: ‘Pavarësia’, Nr.61,
Kashar,Tiranë, Shqipëri

Ose me email në adresën:

alfunc.askprivacy@vodafone.com

Lutemi që, bashkëngjitur kërkesës, të citoni emrin tuaj, adresën dhe numrin e celularit. Në disa raste mund jetë e nevojshme që kërkesës me shkrim t’i bashkëngjitet një kopje e një dokumenti të vlefshëm identifikimi. Vodafone do të marrë të gjitha masat e nevojshme për të identifkuar identitetin tuaj para se të lëshojmë një kopje të informacionit.

Brenda 30 ditëve nga marrja e kërkesës/ankesës, ne do t’ju dërgojmë infromacionin e kërkuar ose arsyen e mosdhënies ose mosekzekutimit të kërkesës tuaj.


MASAT E SIGURISË NË LIDHJE ME TË DHËNAT PERSONALE

Vodafone Albania, i ndërgjegjshëm për rëndësinë dhe sensitivitetin e të dhënave personale, respekton në mënyrë rigoroze masat për sigurinë që parashikohen në Ligjin Nr 9887 datë 10.03.2008 ‘Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale’. Kjo arrihet nëpërmjet përdorimit të teknikave të avancuara dhe moderne për të ruajtur bazat e të dhënave dhe sistemet e saj kompjuterike. Po ashtu, Vodafone kujdeset që transferimi dhe regjistrimi i të dhënave të bëhet me masa të plota sigurie në përputhje të plotë me legjislacionin përkatës.

Sidoqoftë, siti i internetit të Vodafone mund të ketë link te ndonjë sit tjetër interneti. Vodafone nuk mban përgjegjësi për përmbajtjen e këtyre siteve dhe ju këshillon që të lexoni deklaratat përkatëse të privatësisë për këto site. Kushtet e këtyre siteve mund të ndryshojnë nga ato të Vodafone.


PYETJE DHE VËREJTJE: NA KONTAKTONI

Me anë të shpjegimit të mësipërm, Vodafone shpreson t’ju ketë informuar saktësisht dhe në mënyrë të plotë rreth çështjeve të privatësisë suaj në funksion të shërbimeve të ofruara nga Vodafone. Si një shoqëri telekomunikacionesh që sjell gjithmonë risi, Vodafone do t’u paraprijë shërbimeve të reja, por gjithmonë aktiv dhe i përgjegjshëm në lidhje me shqetësimet e mundshme rreth mbrojtjes së të dhënave tuaja personale.

Nëse keni pyetje, ankesa/kërkesa, ose vërejtje rreth këtyre çështjeve, mos hezitoni që të na kontaktoni në adresën e mëposhtme:

Oficeri i Privatësisë
Vodafone Albania
Autostrada Tiranë-Durrës,
Rr: ‘Pavarësia’, Nr.61,
Kashar,Tiranë, Shqipëri

Ose me email ne adresen:

alfunc.askprivacy@vodafone.com

Lutemi që, bashkëngjitur kërkesës, të citoni emrin tuaj, adresën dhe numrin e celularit. Vodafone do të marrë të gjithë masat e nevojshme për të identifkuar identitetin tuaj para se të lëshojmë një kopje të informacionit.

Ne do t’ju përgjigjemi brenda një afati 30 ditor.

Në rast pakënaqësie nga trajtimi i kërkesave nga ana e Vodafone ju keni të drejtë gjithmonë ti drejtoheni Zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në adresën Rr. “Abdi Toptani”, nd. 5, Tiranë. Për më tepër informacion vizitoni faqen web të Komisionerit www.idp.al .


TË TJERA

Kjo rregullore duhet kuptuar në përputhshmëri me Kushtet e Përgjithshme të këtij siti dhe Kushtet e Përgjithshme që aplikon Vodafone Albania për klientët e saj.

Vodafone Albania rezervon të drejtën që të ndryshojë apo modifikojë këtë rregullore në çdo moment, në zbatim të çdo ndryshimi të mundshëm të legjislacionit në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale dhe privatësisë.

Vodafone mund të faturojë një shumë të vogël për të mbuluar shpenzimet administrative, shumë e cila përcaktohet nga kuadri rregullator përkatës kohë pas kohe.


Politika e Privatësise Net Perform

Mbledhja e informacionit bazë dhe fakte

Ky funksionalitet mbledh informacion për mënyrën sesi telefoni juaj ndërvepron me rrjetin tonë dhe me shërbimet si më poshtë vijon. Ju mund të kontrolloni shpejtësinë e rrjetit si dhe shpejtësinë e përdorimit të tij nga telefoni juaj. Ne do t'ju ofrojmë suport dhe rekomandime të përshtatshme bazuar në cilësinë dhe përdorimin e lidhjes së internetit.

Kontrolli i shpejtësisë së rrjetit nëpërmjet Netperform është falas për të gjithë klientët e Vodafone Albania, sikurse dhe vetë përdorimi i aplikacionit My Vodafone në rrjetin Vodafone Albania.

Mbulimi, Lidhja dhe Përdorimi i Internetit

Ky aplikacion jep statistika rreth lidhjes tuaj me rrjetin për telefonata apo mbulimin me internet ose data (WiFi, 2G, 3G dhe 4G). Kjo na lejon ne që të analizojmë lidhjen apo problematikat e lidhjes dhe të kryejmë përmirësimet e rrjetit tonë në zonën tuaj: Ne ruajmë:

 

 • ID e qelizës dhe vendndodhjen e kullave të telefonisë të përdorura dhe mënyrën se si ju lëvizni ndërmjet tyre, gjatë kohës kur telefoni juaj është në gjendje aktive
 • fuqinë e sinjalit
 • zonat me shërbim të limituar apo me mungesë shërbimi
 • cilësia e mbulimit (2G, 3G, 4G)
 • shpejtësinë e ngarkimit dhe shkarkimit
 • sa kohë zgjat vendosja e lidhjes me internetin
 • cilësia e lidhjes Wi-Fi

 
Aparati celular

Në mënyrë qe ne të vlerësojmë performancën e aparateve të ndryshme celularë në rrjetin tonë dhe të përcaktojmë problematikat në lidhje me këto aparate si dhe gjendjen e përgjithshme të tyre, ne ruajmë informacione teknike si:

 • marka dhe modeli i aparatit celular
 • sistemin e operimit
 • versionin e firmware
 • kapacitetet e hardware


Vendndodhja

Nëse ju nuk e keni çaktivizuar mbledhjen e të dhënave nëpërmjet konfigurimeve të aplikacionit, ne mbledhim të dhëna mbi vendondodhjen tuaj kur kryejmë matjet e njësive si më lartë. P.sh.: ne njohim përafërsisht vendndodhjen tuaj nëpërmjet kullës së telefonisë dhe pikës WiFi që përdor telefoni juaj. Nëse telefoni juaj apo një nga aplikacionet tuaja është duke përdorur të dhënat GPS të vendndodhjes, ne i përdorim këto të dhëna për të përcaktuar saktësisht vendndodhjen tuaj dhe ndonjëherë shpejtësine dhe drejtimin e lëvizjes suaj nëse është i mundur nëpërmjet informacionit GPS. Të dhënat mund të mblidhen dhe në qoftë se nuk po e përdorni aplikacionin.
 
Të dhënat anonime / Informacionet sensitive që nuk mblidhen

Rrjeti dhe përmirësimet e aparatit celular për të cilat është dizenjuar ky aplikacion, nuk kërkojnë informacion personal. Kjo do të thotë që ne nuk regjistrojmë informacione personale pasi të gjitha të dhënat e rrjetit janë anonimizuar nga aplikacioni përpara se t'i dërgohen rrjetit Vodafone.

 • Ky aplikacion nuk ruan numrat që ju telefononi apo që ju telefonojnë
 • Ky aplikacion nuk ruan asnjë përmbajtje të komunikimeve tuaja
 • Ky aplikacion nuk ruan përmbajtje, informacion të tekstit të mesazheve të dërguesit apo marrësit në aparatin tuaj


Në çdo kohë ju mund të manaxhoni Kontrolluesin e Shpejtësisë nëpërmjet menusë 'Konfigurime'
 
Mbrojtja e të dhënave dhe Kontrolli

Përpunimi i informacionit të kërkuar për ofrimin e shërbimit nëpërmjet aplikacionit është kryer në përputhje me Ligjin nr. 9918, datë 19.05.2008  'Per Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë' dhe Ligjin nr. 9887 datë 10.03.2008 'Per Mbrojtjen e të Dhënave Personale' dhe kuadrin rregullator sipas përditësimeve të herë pas hershme të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave Personale. Për informacion më të detajuar mbi përpunimin e të dhënave nga Vodafone dhe të drejtat e subjektit te të dhënave, ju lutemi të vizitoni Rregulloren tonë të Privatësisë ne www.vodafone.al.
 
Mbrojtja e të dhënave tuaja

Vodafone e njeh rëndësinë e sigurisë së të dhënave tuaja personale dhe të shkëmbimeve tuaja elektronike. Për këtë arsye Vodafone ka marrë të gjitha masat e duhura teknike dhe organizative për të siguruar nivelin maksimal të sigurisë në përputhje me ligjet shqiptare në fuqi mbi mbrojtjen e të dhënave personale. I gjithë informacioni në lidhje me të dhënat tuaja personale është i sigurtë dhe konfidencial.  

 • Siguria
 • Enkriptimi i Emrit të Përdoruesit (Numrit të telefonit)  dhe Fjalëkalimit

 
Kohëzgjatja e ruajtjes së të dhënave tuaja

Informacioni i detajuar mbi cilësinë dhe përdorimin e shërbimeve të lidhjes suaj me internetin, vendndodhja dhe aplikacionet, ruhet jo më gjatë se 14 muaj mbas mbledhjes së tij.   
Vodafone mund të mbajë për një periudhe më të gjatë raporte statistikore të përmbledhura që janë prodhuar duke përdorur informacionet e listuara më lartë, por këto raporte nuk ju identifikojnë ju si përdorues dhe përdorimi i tyre nuk do të ndikojë në privatësinë tuaj.

Për informacion në lidhje me mbajtjen e të dhënave të tjera të Vodafone, ju lutemi referojuni politikës sonë të përgjithshme të privatësisë.
 
Kontrolluesi i Shpejtësisë

Ky funksionalitet ju jep mundësinë të kontrolloni sa shpejt ju merrni informacion nga interneti dhe dërgoni informacion nga aparati juaj në internet. Në mënyrë që ky funksionalitet të kontrollojë shpejtësinë e internetit, do t'ju kërkohet që t'i jepni akses në vendndodhjen tuaj aplikacionit My Vodafone nëpërmjet menusë së konfigurimeve në telefonin tuaj. Për të kontrolluar shpejtësinë e rrjetit aktivizoni optimizimin e rrjetit në konfigurimet e aplikacionit My Vodafone; kështu na ndihmoni që të përmirësojmë eksperiencën tuaj duke testuar cilësinë dhe përdorimin e shërbimeve të lidhura nëpërmjet internetit.

Kushte dhe terma të përgjithëshme të pagesave online

Përdoruesit

Kjo formë pagese mund të kryhet nga ata persona fizikë apo juridikë që kanë një kontratë të vlefshme të lidhur me Vodafone, rinovimin e së cilës dëshirojnë ta bëjnë online nëpërmjet internetit, pa komision të ngarkuar nga ana e Vodafone dhe me kushtet e mëposhtme:

 1. Përdoruesit duhet të kenë një kartë Debiti/Krediti aktive të vlefshme, e cila mund të përballojë vlerën financiare të kërkuar për t’u paguar;
 2. Karta duhet të ketë një balance të mjaftueshme për të mbuluar pagesën e shërbimit që përdoruesi kërkon të blejë;
 3. Pagesa do te kryhen nga “payment processor” te sigurte dhe te certifikuar per pagesa online. Payment Processor te zgjedhur nga Vodafone jane Payment Processor i Raifasien Bank dhe PAYPAL inc.
 4. Siguria, garancia dhe pergjegjesia per pagesat online eshte e “Payment processor” it
 5. Kartat e Debitit/Kreditit të cilat mund të përdoren per pagesat me PAYPAL për këtë shërbim janë:

Kartat e Kreditit qe suporton PAYPAL qe jane:
image

Pagesat në PAYPAL mund të bëhen dhe me anen e kartave të debitit që bankat shqiptare lejojnë blerje në internet që jane:

Banka

Karta Debiti

Raiffeisen Bank

Vissa Electron

Procredit Bank

Vissa Electron/Maestro

Credins Bank

Vissa Electron

Tirana Bank

Vissa Electron

FIB

Vissa Electron

NBG

Vissa Electron

Credit-Agricole

Vissa Electron

Societe Generale

Master Card

 

Kërkesat për përdoruesin

Duke shtypur butonin “Pranoj” ju konfirmoni dhe pranoni këto të Drejta dhe Detyrime (dhe ndonjë modifikim të mundshëm) si edhe kryerjen e Pagesës Online me një nga mjetet e shprehura më sipër duke autorizuar institucionin financiar që të transferojë në llogari të Vodafone Sh.a pagesën për të cilën ju keni rënë dakort për blerjen e shërbimit të kërkuar.

Ju pranoni dhe garantoni me përgjegjësi të plotë ligjore që keni të gjitha të drejtat e duhura për të autorizuar pagesën online, dhe se nuk do të përdorni këtë shërbim për qëllime të kundraligjshme. Kryerja e veprimeve në kundërshtim me këtë dispozitë, ju ngarkon me përgjegjësi penale.

Detyrimi juaj ndaj Vodafone

Është përgjegjësia juaj që:

Të siguroni që ka fonde të mjaftueshme në llogarinë tuaj të kartës së Debitit/Kreditit për të bërë të mundur kryerjen e pagesës e shërbimit që ju po blini.

Ju jeni të vetmit përgjegjës dhe bini dakort për të paguar interesat, apo komisionet e ngarkuara në llogarinë tuaj nga Banka me të cilën keni lidhur marrëveshjen për kartën tuaj të Debitit/Creditit,.

Pagesat e paautorizuara dhe të kundërshtuara

Nëse ju besoni që dikush ka kryer një pagesë të paautorizuar me kartën tuaj të Debitit/Kreditit pa aprovimin tuaj, ju duhet të kontaktoni menjëherë bankën me të cilen ju keni marrëveshje për kartën tuaj.

Ju jeni të vetmit përgjegjës për çdo pagesë të paautorizuar, pavarësisht se institucioni financiar (Banka) mund të ketë disa forma mbrojtjeje kundër vjedhjes financiare.

Nëse ju pretendoni që keni kryer pagesën Online, dhe kjo pagesë nuk është ekzekutuar apo keni pretendime për vlerën që ju keni paguar, ju lutem kontaktoni menjëherë Bankën tuaj, apo institucionin financiar me të cilin keni marrëveshje për kartën tuaj.

Nëse ju keni pretendime që keni kryer pagesën Online, por shërbimi për të cilin ju keni paguar nuk është aktivizuar, mund të kontaktoni shërbimin e klientit Vodafone në numrin e telefonit +3554500139 ose të paraqiteni në një nga pikat tona të shitjes të cilat mund ti gjeni në faqen zyrtare të Vodafone: www.Vodafone.al

Anullimi i pagesave online

Vodafone nuk lejon anullimin e pagesave online, pasi ju keni konfirmuar pagesën e shërbimit që po blini me kartën tuaj të Debitit/Kreditit.

Të drejta dhe detyrime të tjera

 • Vodafone nuk mban asnjë përgjegjësi për gabime apo shkëputje të pagesave online, duke përfshirë edhe ndërprerjet, humbjet, gabimet, mosfunksionim apo vonesat që lidhen me të.
 • Vodafone nuk mban pergjegjesi nese shuma e terhequr nga llogaria e perdoruesit mund te tejkaloje shumen e vendosur per perfitimin e sherbimit te ofruar nga Vodafone, si rezultat i aplikimit te komisioneve bankare per perdoruesit e kartave te kreditit.
 • Faqja e Pagesës online nuk manaxhohet nga Vodafone. Perdorimi i kësaj faqeje krijon një marrëdhënie direkte mes Abonentit, që pranon të kryejë pagesën online dhe Payment Processor ose PayPal.
 • Vodafone ka detyrim që në momentin që Payment Processor ose PayPal konfirmon transferimin e pagesës tuaj në llogarine Bankare të Vodafone, të kryeje aktivizimin e shërbimit te kerkuar brenda 24 oresh.
 • Çdo konflikt në lidhje me pagesat online do të zgjidhet sipas termave të kontratës së publikuar në faqen zyrtare të Payment Processor ose PAYPAL.
 • Çdo konflikt që lidhet me shërbimin e paguar nëpërmjet pagesës online do të zgjidhet në bazë të ligjeve në fuqi në Republikën e Shqipërisë.
 • Vodafone gjeneron një faturë të rregullt tatimore, për shërbimin që ju zgjidhni të paguani, në momentin që konfirmohet pagesa nga Payment Processor ose PayPal. Ju bini dakort që, nëse dëshironi, një kopje orgjinale të kësaj fature mund ta merrni, në një nga pikat tona të shitjes.
 • Përdorimi nga ana juaj i pagesës online nuk përbën ndonjë të drejtë apo interes në të drejtat intelektuale të pronësisë të përdorura në lidhje me këtë pagesë, ose të gjeneruara në ndonjë formë, tekst apo përmbajtje në lidhje me proçesin e pagesës online, duke përfshirë, pa u limituar, të drejtat e autorit, të cilat janë të gjitha të drejta të rezevuara të Vodafone.
 • Përdorimi i pagesës online dhe të gjitha risqet që shoqërojne këtë proçes janë përgjegjësi personale e juaja. Pavarësisht se Vodafone ka implementuar një sistem të sigurt me ane te certifikatave SSL dhe mjeteve te tjera te sigurta dhe të besueshëm, konfidencialiteti ose siguria e çfarëdolloj komunikimi të transmetuar ose të aksesuar nëpërmjet internetit nuk mund të garantohet. Vodafone siguron dhe ruan informacionet tuaja personale si dhe përmbajtjen e tyre në sistemet e tij, në përputhje me të gjitha ligjet në fuqi. Vodafone nuk është përgjegjës për sigurinë e informacionit të transmetuar ose aksesuar duke përdorur internetin.
 • Çdo tentative e paautorizuar për përdorimin e Pagesës online, mund të rezultoje në ndjekje penale ose civile në bazë të ligjeve në fuqi në Republiken e Shqipërisë.

Të dhënat tuaja do të ruhen si konfidenciale dhe nuk do t’u jepen palëve të treta, me përjashtim të rasteve kur ato bëhen objekt kërkese nga organet kompetente si rezultat i dyshimit për kryerjen e veprimeve në kundërshtim me legjislacionin në fuqi.

Vodafone rezervon të drejtën të ndryshojë çdo term apo detyrim të Pagesave Online në çdo kohe. Përdorimi juaj i Pagesës Online, pas çdo ndryshimi në të tilla terma dhe detyrime, do të përbëjë aprovimin tuaj për të tilla ndryshime. Ju bini dakort që Vodafone nuk është përgjegjës ndaj jush apo palëve të treta për çdo modifikim, pezullim apo ndërprerje të Pagesave Online.

Ofertë reference Interkoneksioni

Oferta Referencë e Interkoneksionit përcakton kriteret dhe procedurat për rregullimin e marrëdhënieve të interkoneksionit ndërmjet Vodafone Albania dhe Operatorit Përfitues në lidhje me shërbimet dhe facilitetet shoqëruese të interkoneksionit. Ky dokument përfshin edhe Marrëveshjen e Nivelit të Shërbimit mes palëve.

Për t’u njohur me Ofertën Referencë të Interkoneksionit ju lutemi të klikoni këtu.

 

Tarifat e terminimit

Tarifa e terminimit të thirrjeve
Niveli maksimal i tarifës së terminimit të thirrjeve kombëtare në rrjetin e Vodafone Albania është sipas vlerës dhe afatit të paraqitur në tabelën e mëposhtme:

 
   
Prej datës 01.12.2018
Prej datës 01.12.2019
 (deri në një vendim tjetër të AKEP)
Tarifa e terminimit të thirrjeve kombëtare 1.22 1.11
 
 
 
 
 
 Tarifa është në lekë për minutë pa TVSH. Kjo tarifë është miratuar me Vendimin Nr. 71, datë 01.10.2018
 
 
Tarifa e terminimit të SMS-ve
Niveli maksimal i tarifës së terminimit të SMS-ve në rrjetin e Vodafone Albania është sipas vlerave dhe afateve të paraqitura në tabelën e mëposhtme:

 
  Prej datës 01.04.2014
 (deri në një vendim tjetër të AKEP)
Tarifa e terminimit të SMS-ve 1

Tarifa është në Lekë/SMS pa TVSH. Kjo tarifë është miratuar me Vendimin Nr. 2439 të Këshillit Drejtues të AKEP, datë 27.03.2014

Treguesit e cilësisë së shërbimit

Vodafone Albania ka publikuar treguesit e cilësisë së shërbimit për shërbimet e ofruara prej saj, në përputhje me detyrimet që përcakton Ligji nr. 9918 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë” dhe Rregullorja nr. 16 të AKEP “Për Treguesit e cilësisë së shërbimit”.

Njihuni me Treguesit e Cilësisë së Shërbimit të Vodafone Albania duke klikuar më poshtë:

Treguesit e cilesise (QoS) per sherbimin e telefonise_ rrjeti fiks - Q3 Q4 2021

Treguesit e cilesise (QoS) per sherbimin e telefonise_rrjeti celular_Q3-Q4 2021

Treguesit e cilesise (QoS) per sherbimin internet _rrjeti fiks - Q3 _Q4 2021​


Treguesit e cilesise (QoS) per sherbimin internet_rrjeti celular Q3-Q4 2021
 

Projekt Marrëveshja e bashkimit me përthithje midis Vodafone Albania sh.a dhe ABCom sh.p.k

Njihuni me Projekt Marrëveshjen e bashkimit me përthithje midis Vodafone Albania sh.a dhe ABCom sh.p.k

Projekt Marrëveshja e bashkimit me përthithje midis Vodafone Albania sh.a dhe ABCom sh.p.k

Raporti i bashkimit me përthithje midis Vodafone Albania sh.a dhe ABCom sh.p.k

Njihuni me Raportin e bashkimit me përthithje midis Vodafone Albania sh.a dhe ABCom sh.p.k

Raporti i bashkimit me përthithje midis Vodafone Albania sh.a dhe ABCom sh.p.k

Çfarë është Fair Use Policy ?

Çfarë është Fair Use Policy
 

 • FUP - Fair Use Policy ose “Politika e Perdorimit  të Drejtë”  është rregulli me anë të cilit Vodafone kujdeset për përdorimin e  drejtë të paketave me shpejtësi të lartë transmetimi, duke strukturuar numrin e vogël të përdoruesve që abuzojnë me internetin dhe  ruajtur e garantuar qëndrueshmërinë e shërbimit për masën e gjërë.
 • Të gjithë ata abonentë të cilët shërbimin internet e shfrytëzojnë për qëllime të jashtligjshme si vjedhje, pirateri, nxjerrje informacioni, etj duke tejkaluar profilin e  paracaktuar për një përdorim normal, Vodafone rezervon të drejtën për konvertimin e paketës internet të parapaguar në një paketë me shpejtësi më të ulët transmetimi ose dhe deri në ndërprerjen e shërbimit.
 • Duke aplikuar Politiken e Perdorimit te Drejte - FUP, Vodafone  kujdeset per  ruajtjen e qendrueshmerise se sherbimit me qellim garantimin e shpejtesise dhe cilesise maksimale per abonentet e tij.
 • Paketat Internet per te cilat aplikohet Politika e Perdorimit te Drejte (FUP) jane paraqitur ne tabelen me poshte, ku eshte percaktuar edhe volumi maximal i lejuar i FUP, gjithashtu edhe shpejtesia e internetit te cilen merr klienti nese ne ndonje rast aplikohet FUP ne paketen e tij.

 

BB Packages Specs

Download/Upload & FUP of consumer internet packages

Download

15 Mbps

20 Mbps

25 Mbps

30 Mbps

50 Mbps

40 Mbps 

60 Mbps

80 Mbps

100 Mbps

200 Mbps

Gaming -200 Mbps

500 Mbps

1 Gbps

New upload- coax &FTTH

5 Mbps

5 Mbps

10 Mbps

10 Mbps

10 Mbps

10 Mbps

20 Mbps

20 Mbps

20 Mbps

20 Mbps

20 Mbps

30 Mbps

50 Mbps

Product_Code

INTHIT

INTFAM

INTUTR

INTFAN

INTPEN

INTFRT

INT60M

INTDUP

INT100M

INT200M

INTGAM

INT500M

INT1GBM

New FUP

600 GB

700 GB

1 TB

1.5 TB 

 

Të lutem prit