Informacion i përgjithshëm ligjor

Kushte dhe Afate për ankesat për pajtimtarët me kontratë

Ankesat  për pajtimarët me kontratë mund të paraqiten:

a. Nëpërmjet numrit të 140 
b. Nëpërmjet www.vodafone.al tek Seksioni i Suportit
c. Nëpërmjet adresës së emailit: nakontaktoni@vodafone.com
d. Nëpërmjet rrjetit social Facebook
e. Nëpërmjet dyqaneve Vodafone 
f. Nëpërmjet postës në adresën zyrtare të Vodafone


2. Afati i paraqitjes së ankesave është:

a. Ankesat për “Defekte Teknike” paraqiten në çdo kohë (shërbimi 24 orësh);
b. Ankesat për vendimet apo veprimet e Vodafone për aksesin apo veprim të kryer nga Vodafone brenda afatit të përcaktuar në vendim;
c. Ankesat për faturim paraqiten deri në fund të afatit të pagesës të faturës së ankimuar;
d. Ankesa për mos riparim të defekteve të paraqiten menjëherë pasi mbaron afati sipas pikave përkatëse të Kontratës Tip të Pajtimtarit;
e. Ankesat e tjera, të çdo lloji qofshin paraqiten sa më parë.


3. Ankesat , në varësi nga natyra e tyre, shqyrtohen nga strukturat përkatëse të Vodafone, mbështetur në të dhënat e marra nga Degët apo Sektorët e tjerë dhe konform regullave bëhet analiza dhe zgjidhja e tyre, konform afateve të parashikuara në Kontratën Tip të Pajtimit;


4. Afati i informimit me shkrim të pajtimtarit mbi rezultatin e shqyrtimit të ankesave sipas pikave 2.b, 2.c, 2.d dhe 2.e është brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga marrja e tyre;


5. Vodafone regjistron në sistemin përkatës çdo ankesë të paraqitur dhe mban një regjistër të veçantë për ankesat me shkrim, duke i dhënë secilës një numër reference.


6. Pajtimtarët kanë të drejtë që, në përputhje me përcaktimet në Kontrate për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, të ankohen në gjykatë për vendimin e marrë nga Vodafone.

Kushte dhe Afate për ankesat për pajtimtarët me parapagesë

1. Ankesat për “Defekte teknike”& “ Ankesë për tarifim” si dhe ankesa te tjera mund të paraqiten:

a. Nëpërmjet numrit të 140 
b. Nëpërmjet www.vodafone.al tek Seksioni i Suportit
c. Nepermjet adreses se emailit: nakontaktoni@vodafone.com
d. Nepermjet rrjetit social Facebook
e. Nëpërmjet dyqaneve Vodafone 
f. Nëpërmjet postës ne adresen zyrtare te Vodafone


2. Afati i paraqitjes së ankesave është:

a. Ankesat për “Defekte Teknike” paraqiten në çdo kohë (shërbimi 24 orësh)
b. Ankesat për vendimet apo veprimet e Vodafone për aksesin apo veprimit të kryer nga Vodafone brenda afatit të përcaktuar në vendim
c. Ankesa për mos riparim të defekteve të paraqiten menjëherë pasi mbaron afati sipas pikave përkatëse të “Kontratës Tip te Pajtimit”;
d. Ankesat e tjera, të çdo lloji qofshin paraqiten sa më parë.


3. Ankesat , në varësi nga natyra e tyre, shqyrtohen nga strukturat përkatëse tëVodafone, mbështetur në të dhënat e marra nga Degët apo Sektorët e tjerë dhe konform regullave bëhet analiza dhe zgjidhja e tyre, konform afateve të parashikuara në “Kontratën Tip te Pajtimit”


4. Afati i informimit me shkrim të pajtimtarit mbi rezultatin e shqyrtimit të ankesave sipas pikave 2.b, 2.c dhe 2.d është brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga marrja e tyre.


5. Vodafone regjistron në sistemin përkatës çdo ankesë të paraqitur dhe mban një regjistër të veçantë për ankesat me shkrim, duke i dhënë secilës një numër reference.


6. Pajtimtarët kanë të drejtë që, në përputhje me përcaktimet në “Kontratën Tip te Pajtimit” 
për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, të ankohen në gjykatë për vendimin e marrë nga Vodafone.

Vodafone kujdeset për ju

Me qëllim mbrojtjen tuaj nga aktivitete me natyrë mashtruese në fushën e komunikimeve elektronike, Vodafone dëshiron t’ju japë disa këshilla të thjeshta. 
Jeni të lutur të mos ju përgjigjeni SMS-ve mashtruese që ju bëjnë me dije se jeni fitues i një llotarie apo një çmimi të caktuar kur në të vërtetë ju nuk keni marrë pjesë në asnjë lojë apo shorte që të mundësojë një gjë të tillë. Zakonisht këto SMS apo telefonata kryhen në mënyrë automatike nga platforma kompjuterike të paidentifikuara jashtë vendit. Shpesh herë nëse ju dërgoni SMS apo kryeni thirrje drejt këtyre numrave mund të jeni subjekt i tarifave premium të padëshiruara. Prandaj, shmangni kryerjen e thirrjeve drejt numrave ndërkombëtare të panjohur.
Duke qënë se jane evidentuar aktivitete të tilla mashtruese, Vodafone Albania Sh.A  angazhohet të mbrojë klientet e saj duke u komunikuar si të sillen ne raste te tilla.
Ju lutemi, mos telefononi numra ndërkombetare te cilet nuk i njihni sepse këta mund te rezultojnë me tarifa shumë të larta. 

INFORMACION RRETH RREGULLORES SONË TË PRIVATËSISË DHE POLITIKËS SË COOKIES
 

Rregullorja jonë e Privatësisë dhe Politika e Cookies përditësohen herë pas here. Cdo ndryshim që do të bëhet do të publikohet në faqen tonë zyrtare.

Përditësimi i fundit: 04/04/2022

Si ta përdorni këtë deklaratë privatësie

“Vodafone Albania” SH.A. është e ndërgjegjshme mbi faktin që klientët e saj kanë nevojë të informohen mbi mënyrën se si trajtohen të dhënat e tyre personale. Ndaj dhe objekti i kësaj rregullore është për t’ju informuar se si ne mbledhim, përdorim, ndajmë dhe mbrojmë të dhënat tuaja personale.

 

Kush jemi

Ne jemi “Vodafone Albania” SH.A. (më tej referuar si ‘Vodafone’ ose ‘ne’). Vodafone është person juridik shqiptar, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit (me NIPT K11715005L), pjesë e grupit ndwrkombwtar “Vodafone Group” Plc. Vodafone është një operator që në zbatim të teknologjisë moderne, përpiqet gjithmonë të ofrojë shërbime dhe risi në fushën e telekomunikacionit dhe internetit, me qëllim përmbushjen e nevojave të sotme dhe të ardhshme të klientëve të saj.

Ne do të veprojmë si Kontrollues të të Dhënave për disa prej të dhënave që ju do të na vini në dispozicion dhe  dhe është gjithashtu i regjistruar si subjekt kontrollues pranë Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (IDP) në përputhje me kërkesat e Ligjit Nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, i ndryshuar.

Si të na kontaktoni

Për të na kontaktuar na shkruani në adresën postare: Autostrada Tiranë-Durrës, Rr. “Pavarësia”, Nr. 61, Kashar, Tiranë, Shqipëri; ose na shkruani në adresën e email: alfunc.askprivacy@vodafone.com.

 

Parimet tona

Vodafone e konsideron mbrojtjen e privatësisë dhe të të dhënave tuaja personale si çështje të një rëndësie të veçantë ndaj është e përkushtuar çdo ditë të zbatojë rigorozisht të gjithë kuadrin ligjor në mbrojtje dhe respektim të tyre, ashtu siç edhe përcaktohet nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Ligji Nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, i ndryshuar, Ligji Nr. 9918 datë 19.05.2008 “Për Komunikimet Elektronike dhe Postare”, i ndryshuar si dhe aktet e tjera nënligjore të dala në zbatim të tyre. 

Mbrojtja e të dhënave përsonale bazohet në: a) përpunimin në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme; b) mbledhjen e të dhënave për qëllime specifike, të përcaktuara qartë, e legjitime dhe në përpunimin në përputhje me këto qëllime; c) në mjaftueshmërinë e të dhënave, të cilat duhet të lidhen me qëllimin e përpunimit dhe të mos e tejkalojnë këtë qëllim; ç) në saktësinë që të dhënat duhet të kenë dhe kur është e nevojshme të dhënat duhet të përditësohen; duhet ndërmarrë çdo hap i arsyeshëm për të fshirë ose korigjuar të dhëna të pasakta ose të paplota në lidhje me qëllimin për të cilin janë mbledhur apo për të cilin përpunohen më tej; d) në mbajtjen në atë formë që të lejojë identifikimin e subjekteve të të dhënave por jo më tepër sesa është e nevojshme për qëllimin për të cilin ato janë grumbulluar ose përpunuar më tej; dh) përpunimin në mënyrë të tillë që të garantohet siguria e nevojshme e të dhënave personale, duke përfshirë mbrojtjen nga përpunimi i paautorizuar ose i paligjshëm dhe humbja ose dëmtimi aksidental.

Të dhënat personale që Vodafone mbledh nga klientët e saj, përdoren gjithmonë në përputhje me legjislacionin në fuqi. Të dhënat personale përpunohen vetëm për atë periudhë kohe që është në përputhje me qëllimet specifike për të cilat këto të dhëna janë mbledhur nga Vodafone.

Të gjitha metodat e mbledhjes së të dhënave personale, (si p.sh. Formularët e aplikimit të klientëve apo mbledhja nëpërmjet pjesëmarrjes në konkurse të ndryshme, apo nga përdorimi i aplikacioneve Vodafone) do të kenë bashkëngjitur informacion të plotë sqarues mbi qëllimin e mbledhjes, qoftë edhe nëse ai është dytësor dhe jo lehtësisht i kuptueshëm nga ana juaj (si p.sh. në rastet e konkurseve të ndryshëm, nëse mbledhja e të dhënave personale është për qëllim marketingu, atëherë kjo do t’ju bëhet e qartë dhe do t’ju jepet mundësia për të refuzuar ofrimin e të dhënave).

Kushte dhe terma të përgjithëshme të pagesave online

Përdoruesit

Kjo formë pagese mund të kryhet nga ata persona fizikë apo juridikë që kanë një kontratë të vlefshme të lidhur me Vodafone, rinovimin e së cilës dëshirojnë ta bëjnë online nëpërmjet internetit, pa komision të ngarkuar nga ana e Vodafone dhe me kushtet e mëposhtme:

 1. Përdoruesit duhet të kenë një kartë Debiti/Krediti aktive të vlefshme, e cila mund të përballojë vlerën financiare të kërkuar për t’u paguar;
 2. Karta duhet të ketë një balance të mjaftueshme për të mbuluar pagesën e shërbimit që përdoruesi kërkon të blejë;
 3. Pagesa do te kryhen nga “payment processor” te sigurte dhe te certifikuar per pagesa online. Payment Processor te zgjedhur nga Vodafone jane Payment Processor i Raifasien Bank dhe PAYPAL inc.
 4. Siguria, garancia dhe pergjegjesia per pagesat online eshte e “Payment processor” it
 5. Kartat e Debitit/Kreditit të cilat mund të përdoren per pagesat me PAYPAL për këtë shërbim janë:

Kartat e Kreditit qe suporton PAYPAL qe jane:
image

Pagesat në PAYPAL mund të bëhen dhe me anen e kartave të debitit që bankat shqiptare lejojnë blerje në internet që jane:

Banka

Karta Debiti

Raiffeisen Bank

Vissa Electron

Procredit Bank

Vissa Electron/Maestro

Credins Bank

Vissa Electron

Tirana Bank

Vissa Electron

FIB

Vissa Electron

NBG

Vissa Electron

Credit-Agricole

Vissa Electron

Societe Generale

Master Card

 

Kërkesat për përdoruesin

Duke shtypur butonin “Pranoj” ju konfirmoni dhe pranoni këto të Drejta dhe Detyrime (dhe ndonjë modifikim të mundshëm) si edhe kryerjen e Pagesës Online me një nga mjetet e shprehura më sipër duke autorizuar institucionin financiar që të transferojë në llogari të Vodafone Sh.a pagesën për të cilën ju keni rënë dakort për blerjen e shërbimit të kërkuar.

Ju pranoni dhe garantoni me përgjegjësi të plotë ligjore që keni të gjitha të drejtat e duhura për të autorizuar pagesën online, dhe se nuk do të përdorni këtë shërbim për qëllime të kundraligjshme. Kryerja e veprimeve në kundërshtim me këtë dispozitë, ju ngarkon me përgjegjësi penale.

Detyrimi juaj ndaj Vodafone

Është përgjegjësia juaj që:

Të siguroni që ka fonde të mjaftueshme në llogarinë tuaj të kartës së Debitit/Kreditit për të bërë të mundur kryerjen e pagesës e shërbimit që ju po blini.

Ju jeni të vetmit përgjegjës dhe bini dakort për të paguar interesat, apo komisionet e ngarkuara në llogarinë tuaj nga Banka me të cilën keni lidhur marrëveshjen për kartën tuaj të Debitit/Creditit,.

Pagesat e paautorizuara dhe të kundërshtuara

Nëse ju besoni që dikush ka kryer një pagesë të paautorizuar me kartën tuaj të Debitit/Kreditit pa aprovimin tuaj, ju duhet të kontaktoni menjëherë bankën me të cilen ju keni marrëveshje për kartën tuaj.

Ju jeni të vetmit përgjegjës për çdo pagesë të paautorizuar, pavarësisht se institucioni financiar (Banka) mund të ketë disa forma mbrojtjeje kundër vjedhjes financiare.

Nëse ju pretendoni që keni kryer pagesën Online, dhe kjo pagesë nuk është ekzekutuar apo keni pretendime për vlerën që ju keni paguar, ju lutem kontaktoni menjëherë Bankën tuaj, apo institucionin financiar me të cilin keni marrëveshje për kartën tuaj.

Nëse ju keni pretendime që keni kryer pagesën Online, por shërbimi për të cilin ju keni paguar nuk është aktivizuar, mund të kontaktoni shërbimin e klientit Vodafone në numrin e telefonit +3554500139 ose të paraqiteni në një nga pikat tona të shitjes të cilat mund ti gjeni në faqen zyrtare të Vodafone: www.Vodafone.al

Anullimi i pagesave online

Vodafone nuk lejon anullimin e pagesave online, pasi ju keni konfirmuar pagesën e shërbimit që po blini me kartën tuaj të Debitit/Kreditit.

Të drejta dhe detyrime të tjera

 • Vodafone nuk mban asnjë përgjegjësi për gabime apo shkëputje të pagesave online, duke përfshirë edhe ndërprerjet, humbjet, gabimet, mosfunksionim apo vonesat që lidhen me të.
 • Vodafone nuk mban pergjegjesi nese shuma e terhequr nga llogaria e perdoruesit mund te tejkaloje shumen e vendosur per perfitimin e sherbimit te ofruar nga Vodafone, si rezultat i aplikimit te komisioneve bankare per perdoruesit e kartave te kreditit.
 • Faqja e Pagesës online nuk manaxhohet nga Vodafone. Perdorimi i kësaj faqeje krijon një marrëdhënie direkte mes Abonentit, që pranon të kryejë pagesën online dhe Payment Processor ose PayPal.
 • Vodafone ka detyrim që në momentin që Payment Processor ose PayPal konfirmon transferimin e pagesës tuaj në llogarine Bankare të Vodafone, të kryeje aktivizimin e shërbimit te kerkuar brenda 24 oresh.
 • Çdo konflikt në lidhje me pagesat online do të zgjidhet sipas termave të kontratës së publikuar në faqen zyrtare të Payment Processor ose PAYPAL.
 • Çdo konflikt që lidhet me shërbimin e paguar nëpërmjet pagesës online do të zgjidhet në bazë të ligjeve në fuqi në Republikën e Shqipërisë.
 • Vodafone gjeneron një faturë të rregullt tatimore, për shërbimin që ju zgjidhni të paguani, në momentin që konfirmohet pagesa nga Payment Processor ose PayPal. Ju bini dakort që, nëse dëshironi, një kopje orgjinale të kësaj fature mund ta merrni, në një nga pikat tona të shitjes.
 • Përdorimi nga ana juaj i pagesës online nuk përbën ndonjë të drejtë apo interes në të drejtat intelektuale të pronësisë të përdorura në lidhje me këtë pagesë, ose të gjeneruara në ndonjë formë, tekst apo përmbajtje në lidhje me proçesin e pagesës online, duke përfshirë, pa u limituar, të drejtat e autorit, të cilat janë të gjitha të drejta të rezevuara të Vodafone.
 • Përdorimi i pagesës online dhe të gjitha risqet që shoqërojne këtë proçes janë përgjegjësi personale e juaja. Pavarësisht se Vodafone ka implementuar një sistem të sigurt me ane te certifikatave SSL dhe mjeteve te tjera te sigurta dhe të besueshëm, konfidencialiteti ose siguria e çfarëdolloj komunikimi të transmetuar ose të aksesuar nëpërmjet internetit nuk mund të garantohet. Vodafone siguron dhe ruan informacionet tuaja personale si dhe përmbajtjen e tyre në sistemet e tij, në përputhje me të gjitha ligjet në fuqi. Vodafone nuk është përgjegjës për sigurinë e informacionit të transmetuar ose aksesuar duke përdorur internetin.
 • Çdo tentative e paautorizuar për përdorimin e Pagesës online, mund të rezultoje në ndjekje penale ose civile në bazë të ligjeve në fuqi në Republiken e Shqipërisë.

Të dhënat tuaja do të ruhen si konfidenciale dhe nuk do t’u jepen palëve të treta, me përjashtim të rasteve kur ato bëhen objekt kërkese nga organet kompetente si rezultat i dyshimit për kryerjen e veprimeve në kundërshtim me legjislacionin në fuqi.

Vodafone rezervon të drejtën të ndryshojë çdo term apo detyrim të Pagesave Online në çdo kohe. Përdorimi juaj i Pagesës Online, pas çdo ndryshimi në të tilla terma dhe detyrime, do të përbëjë aprovimin tuaj për të tilla ndryshime. Ju bini dakort që Vodafone nuk është përgjegjës ndaj jush apo palëve të treta për çdo modifikim, pezullim apo ndërprerje të Pagesave Online.

Ofertë reference Interkoneksioni

Oferta Referencë e Interkoneksionit përcakton kriteret dhe procedurat për rregullimin e marrëdhënieve të interkoneksionit ndërmjet Vodafone Albania dhe Operatorit Përfitues në lidhje me shërbimet dhe facilitetet shoqëruese të interkoneksionit. Ky dokument përfshin edhe Marrëveshjen e Nivelit të Shërbimit mes palëve.

Për t’u njohur me Ofertën Referencë të Interkoneksionit ju lutemi të klikoni këtu.

 

Tarifat e terminimit

Tarifa e terminimit të thirrjeve


Niveli maksimal i tarifës së terminimit të thirrjeve kombëtare në rrjetin e Vodafone Albania është sipas vlerës dhe afatit të paraqitur në tabelën e mëposhtme:

 

 

 

Aktuale

Nga data 01.10.2024

Nga data 01.04.2025

Nga data 01.10.2025

Tarifa e terminimit të thirrjeve kombëtare ne rrjetin celular

1.11

1.02

0.89

0.75

         

 Tarifa është në lekë për minutë pa TVSH. Kjo tarifë është miratuar me Vendimin Nr. 5 të Këshillit Drejtues të AKEP, datë 16.02.2024.

 


 
 
Tarifa e terminimit të SMS-ve


Niveli maksimal i tarifës së terminimit të SMS-ve në rrjetin e Vodafone Albania është sipas vlerave dhe afateve të paraqitura në tabelën e mëposhtme:
 
 

 

Prej datës 01.04.2014
  (deri në një vendim tjetër të AKEP)

Tarifa e terminimit të SMS-ve

1


Tarifa është në Lekë/SMS pa TVSH. Kjo tarifë është miratuar me Vendimin Nr. 2439 të Këshillit Drejtues të AKEP, datë 27.03.2014.

Treguesit e cilësisë së shërbimit

Vodafone Albania ka publikuar treguesit e cilësisë së shërbimit për shërbimet e ofruara prej saj, në përputhje me detyrimet që përcakton Ligji nr. 9918 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë” dhe Rregullorja nr. 16 të AKEP “Për Treguesit e cilësisë së shërbimit”.

Njihuni me Treguesit e Cilësisë së Shërbimit të Vodafone Albania duke klikuar më poshtë:

Treguesit e cilësisë (QoS) për shërbimin e telefonisë_rrjeti celular_Q1-Q2 2023

Treguesit e cilësisë (QoS) për shërbimin e telefonisë_rrjeti fiks Q1-Q2 2023

Treguesit e cilësisë (QoS) për shërbimin Internet_rrjeti celular_Q1-Q2 2023

Treguesit e cilësisë (QoS) për shërbimin internet_rrjeti fiks Q1-Q2 2023

 

Çfarë është Fair Use Policy ?

Çfarë është Fair Use Policy
 

 • FUP - Fair Use Policy ose “Politika e Perdorimit  të Drejtë”  është rregulli me anë të cilit Vodafone kujdeset për përdorimin e  drejtë të paketave me shpejtësi të lartë transmetimi, duke strukturuar numrin e vogël të përdoruesve që abuzojnë me internetin dhe  ruajtur e garantuar qëndrueshmërinë e shërbimit për masën e gjërë.
 • Të gjithë ata abonentë të cilët shërbimin internet e shfrytëzojnë për qëllime të jashtligjshme si vjedhje, pirateri, nxjerrje informacioni, etj duke tejkaluar profilin e  paracaktuar për një përdorim normal, Vodafone rezervon të drejtën për konvertimin e paketës internet të parapaguar në një paketë me shpejtësi më të ulët transmetimi ose dhe deri në ndërprerjen e shërbimit.
 • Duke aplikuar Politiken e Perdorimit te Drejte - FUP, Vodafone  kujdeset per  ruajtjen e qendrueshmerise se sherbimit me qellim garantimin e shpejtesise dhe cilesise maksimale per abonentet e tij.
 • Paketat Internet per te cilat aplikohet Politika e Perdorimit te Drejte (FUP) jane paraqitur ne tabelen me poshte, ku eshte percaktuar edhe volumi maximal i lejuar i FUP, gjithashtu edhe shpejtesia e internetit te cilen merr klienti nese ne ndonje rast aplikohet FUP ne paketen e tij.

 

BB Packages Specs

Download/Upload & FUP of consumer internet packages

Download

15 Mbps

20 Mbps

25 Mbps

30 Mbps

50 Mbps

40 Mbps 

60 Mbps

80 Mbps

100 Mbps

200 Mbps

Gaming -200 Mbps

500 Mbps

1 Gbps

New upload- coax &FTTH

5 Mbps

5 Mbps

10 Mbps

10 Mbps

10 Mbps

10 Mbps

20 Mbps

20 Mbps

20 Mbps

20 Mbps

20 Mbps

30 Mbps

50 Mbps

Product_Code

INTHIT

INTFAM

INTUTR

INTFAN

INTPEN

INTFRT

INT60M

INTDUP

INT100M

INT200M

INTGAM

INT500M

INT1GBM

New FUP

600 GB

700 GB

1 TB

1.5 TB 

 

Please wait