Shtëpia Jonë

“Shtëpia Jonë” gjithçka për familjen

 • internet
  Fleksibilitet çmimi dhe përdorimi
 • main_icn_Add_or_Plus
  Të gjitha shërbimet në 1 faturë
 • main_icn_Mobile
  Lirshmëri zgjedhjesh
 • my-vodafone
  Menaxhim i anëtarëve
 • market_icn_Charity_Giving
  Deri në 30% ulje në gjithçka
 • network-signal
  Komunikim i pandërprerë

FAQ's

Çfarë përfitoj kur krijoj grupin Vodafone “Shtëpia Jonë”? 

Ti përfiton ulje në total për shërbimet fikse dhe celulare për të gjithë anëtarët e familjes.
Merr vetëm 1 faturë dhe paguan të gjitha shërbimet njëherazi.
 

Si e krijoj grupin “Shtëpia Jonë” nga Vodafone?

Duhet të kesh internet fiks me Vodafone GigaFibra aktive dhe numër Vodafone në planin tarifor Next M+/Unlimited.

Ku e krijoj grupin dhe si e aktivizoj ofertën për të gjithë familjen?

Shumë thjesht! Direkt në aplikacionin My Vodafone, ose në  çdo dyqan Vodafone.

Deri në sa anëtarë mund të shtoj në grup? 

Përvec numrit tend, mund të shtosh deri në 3 anëtarë me planin tarifor Next M+ / Unlimited.

A mund ta aktizoj ofertën tani edhe t’i shtoj anëtarët më vonë?

Po, ti zgjedh ofertën me sa anëtarë të duhet dhe i shton kur të duash.

Ku mund të shtoj anëtarë të rinj në grup?

Ti mund të shtosh anëtarë të rinj në grup direkt nga My Vodafone, ose në çdo dyqan Vodafone.

Kush e paguan ofertën “Shtëpia Jonë” nga Vodafone?

Administratori i grupit paguan  totalin e ofertës mujore  me çmimin e rënë dakort për të gjithë grupin.

Sqarim! Këtu nuk përfshihen shpenzimet shtesë që kanë kryer anëtarët jashtë planit tarifor, të tilla si paketa shtesë apo roaming. Secili anëtar do të faturohet dhe do të paguajë më vete shpenzimet shtesë jashtë këtij plani tarifor të dakordësuar.
 

Ku e shikoj faturën?

Faturën mujore  që përfshin informacion për shërbimin celular dhe fiks, pra të gjitha në një, do ta dërgojmë me email çdo muaj, si dhe mund ta shohësh në cdo kohë në aplikacionin My Vodafone. 
Pagesa duhet të kryhet kur të vjen njoftimi për faturën dhe jo me vonë se data 25 e çdo muaji, për të shmangur aplikimin e kamatëvonesës.
 

Sa kohë më zgjat oferta dhe sa kohë duhet të jem pjesë e grupit?

Kohëzgjatja e kontratës për ofertën Vodafone Unlimited Home është 24 muaj. 
Vetëm në përfundim të kësaj marrëveshje, ti zgjedh të rinovosh kontratën e grupit apo ta shpërbësh atë.
 

A mund të jem pjesë e dy grupeve në të njëjtën kohë?

Jo, ti mund të jesh anëtar vetëm në një grup.
Të lutem prit