Vodafone Business Marketplace

Vodafone Business Marketplace Kushte Specifike të Shërbimit
Klientët Vodafone Business1. Shërbimi – Pamje e përgjithshme
1.1 Vodafone Business Marketplace është një platformë që i ofron Klientit mundësinë për të blerë një shumëllojshmëri Produktesh (“Shërbimi”) të mundësuar nga AppDirect dhe të ofruara nga Vodafone Albania SH.A. në cilësinë e shitësit të autorizuar (“Vodafone”).
2. Struktura e Kushteve të Shërbimit
2.1 Dokumentet e mëposhtme rregullojnë dhënien e Shërbimit nga Vodafone dhe janë pjesë e Marrëveshjes, duke zbatuar sipas radhës së përparësisë të përcaktuar në Kushtet e Përgjithshme:
(a) Kushtet ose Urdhri Tregtar, i cili konfirmon Produktet e zgjedhura nga ose për Klientin;
(b) këto Kushte të Veçanta të Shërbimit;
(c) Kushtet e Përgjithshme të disponueshme dhe çdo deklaratë të zbatueshme të punëve, politikave dhe/ose udhëzimeve, siç jepen herë pas here nga Vodafone.
3. Shërbimi
3.1 Për të aksesuar dhe për të përdorur Vodafone Business marketplace, Klienti duhet të krijojë, ose të autorizojë Vodafone të krijojë në emër të tij, një Llogari të Vodafone Business Marketplace dhe të pranojë këto Kushte të Veçanta të Shërbimit. Nëse Klienti nuk i pranon këto Kushte të Veçanta të Shërbimit, ai nuk mund të përdorë ose të aksesojë në Vodafone Business Marketplace.
3.2 Produktet e ofruara në platformën e Vodafone Business Marketplace bëhen të disponueshme nga Zhvilluesit e Palës së Tretë dhe, si i tillë, as AppDirect dhe as Vodafone nuk janë përgjegjëse për këto Produkte të Zhvilluesve të Palëve të Treta.
3.3 Klienti bën pagesën përfundimtare te Vodafone në këmbim të Produkteve dhe Zhvilluesi i Palës së Tretë nuk ka pretendime ndaj Klientit në lidhje me këtë.
3.4 Blerjet e aksesit në Produktet e Zhvilluesit të Palës së Tretë i nënshtrohen Kushteve të Shërbimit të Zhvilluesit të Palës së Tretë, të cilat Klienti do të ketë mundësi të rishikojë dhe pranojë përpara se të përpunojë transaksionin e tij, nëse nuk janë të detajuara në këto Kushte Specifike të Shërbimit. Klienti do të pranojë të respektojë Kushtet e zbatueshme të Shërbimit të Zhvilluesit të Palës së Tretë dhe duhet të pranojë Kushtet e Shërbimit përkatës të Zhvilluesit të Palës së Tretë pa asnjë ndryshim.
3.5 Produktet janë në dispozicion për t[u blerë në përputhje me periudhat e pagesës të përcaktuara nga secili Zhvillues i Palës së Tretë, të cilat nuk mund të ndryshohen, dhe janë si më poshtë:
(a) një kontratë 12 mujore duke paguar një tarifë paraprake (“Pajtim paraprak”),
(b)
(c) një kontratë 12 ose 24 mujore që paguan këste të barabarta mujore dhe, kur është e zbatueshme, çdo tarifë paraprake (“Pajtimi Vjetor”).
3.6 Blerjet e produkteve do të shfaqen në faturën e Klientit Vodafone si një kategori shtesë produkti.
3.7 Një ndarje e detajuar e blerjeve është në dispozicion përmes faturës mujore të Klientit.
3.8 Territori: Vodafone Business Marketplace sigurohet nga ose për llogari të Vodafone dhe synohet të përdoret vetëm në Shqipëri.
Page 2 of 9
C2 General
4. Tarifat
4.1 Për Abonimet Vjetore 12 mujore, afati minimal i kontratës është 12 muaj siç përshkruhet në Urdhër,
pas së cilit kontrata do të rinovohet automatikisht me një kontratë 30 ditore. Një tarifë mujore e
përsëritur do të vazhdojë të tarifohet nëse Klienti nuk njofton Vodafone se dëshiron të anulojë
pajtimin vjetor para fundit të muajit të 12 të çdo viti pajtimi.
(a) Nëse Klienti anulon Pajtimin e tij Vjetor para fundit të një periudhe 12 mujore, ai do të duhet të
paguajë për tarifën mujore shumëzuar me numrin e muajve të mbetur në kontratë. Tarifa e
ndërprerjes së hershme do të zbatohet në faturën e ardhshme të Klientit.
4.2 Për Abonimet 24 mujore, kontrata do të rinovohet automatikisht me një kontratë 30 ditore. Një
tarifë mujore e përsëritur do të vazhdojë të tarifohet nëse Klienti nuk njofton Vodafone se dëshiron
të anulojë përpara fundit të muajit të 24 të çdo viti pajtimi.
(a) Nëse Klienti anulon Pajtimin e tij para fundit të një periudhe 24 mujore, ai do të duhet të
paguajë për tarifën mujore shumëzuar me numrin e muajve të mbetur në kontratë. Tarifa e
ndërprerjes së hershme do të zbatohet në faturën e ardhshme të Klientit.
4.3 Fillimi dhe kohëzgjatja: Shërbimi do të fillojë në datën në të cilën një Porosi për Produktet bëhet
e detyrueshme, dhe do të vazhdojë pas kësaj deri në përfundimin ose anulimin në përputhje me
këtë Marrëveshje. Për blerjet e produkteve përmes Vodafone:
(a) agjenti i teleshitjeve, Klienti është i detyruar në pikën në të cilën agjenti i teleshitjeve është
autorizuar shprehimisht nga Klienti për të klikuar “blerjen” në Vodafone Business Marketplace
në emër të Klientit;
(b) menaxheri i llogarisë, Klienti është i detyruar në pikën në të cilën Vodafone është autorizuar
shprehimisht nga Klienti për të klikuar “blerjen” në Vodafone Business Marketplace në emër
të Klientit; ose
(c) drejtpërdrejt në Business Marketplace, Klienti është i detyruar në pikën në të cilën Klienti
klikon “blerjen” në Vodafone Business Marketplace.
4.4 Çdo ndryshim në çmimin e Produkteve është në diskrecionin e Vodafone. Klienti ka përgjegjësinë
për të kontrolluar çmimet e detajuara në Vodafone Business Marketplace, për t’u siguruar që ai ka
informacionin më të fundit.
4.5 Rinovimet e kontratës: Të gjitha pajtimet rinovohen automatikisht për të shmangur ndërprerjet,
përveç nëse Klienti nuk njofton përfundimin në përputhje me këtë Marrëveshje. Periudhat e
rinovimit janë të njëpasnjëshme dhe do të jenë për të njëjtën kohëzgjatje si pajtimi fillestar.
4.6 Paraqitja e faturës: Një ndarje e detajuar e tarifave për produktet e blera përmes Vodafone
Business Marketplace shfaqet në faturën e një klienti. Kjo tregon fundin e totalit të periudhës së
faturimit.
4.7 Pro-rata: Kur një periudhë pajtimi mujore e licencës nuk përkon me periudhën e faturimit të një
Klienti, ne vlerësojmë tarifat për pajtimin në softuer, në përputhje me numrin e ditëve të mbetura
në muajin kur është zbatuar tarifa.
4.8 Licenca: Klienti duhet t’i përmbahet llojit përkatës të modelit të licencimit të detajuar në Kushtet
dhe/ose Urdhrin Tregtar. Për shembull, kur një licencë për modelin e pajisjes është e zbatueshme,
Klienti nuk duhet të caktojë më shumë se një pajisje për licencë të marrë.
Page 3 of 9
C2 General
4.9 Verifikimi: Klienti bie dakord që Vodafone mund të verifikojë pajtueshmërinë e tij me këtë
Marrëveshje. Nëse gjatë verifikimit, Vodafone identifikon ndonjë instalim të palicencuar të
Produktit të Palës së Tretë, Klienti brenda 30 ditëve do të blejë licenca të mjaftueshme për të
mbuluar çdo mungesë në Çmimin e Listës Standarde të asaj kohe. Nëse Klienti nuk blen licenca të
mjaftueshme pas kësaj periudhe 30 ditore, Vodafone rezervon të drejtën për të rritur sasinë e
licencës së Klientit dhe faturimin e tij për cdo licencë shtesë të kërkuar.
5. Produktet
5.1 Vodafone, Zhvilluesi i Palës së Tretë dhe Klienti janë kontraktues të pavarur në lidhje me shitjen e
produkteve të Vodafone. Klienti dhe Zhvilluesi i Palës së Tretë janë drejtpërdrejt përgjegjës ndaj
njëri-tjetrit për kryerjen e detyrimeve të tyre përkatëse sipas Kushteve të Shërbimit dhe politikave
të privatësisë të Zhvilluesit të Palës së Tretë në lidhje me Produktet.
5.2 Klienti është përgjegjës për dhënien e njoftimeve të nevojshme dhe marrjen dhe mirëmbajtjen e
pëlqimeve të kërkuara nga Përdoruesit, për të lejuar Vodafone dhe Zhvilluesin e Palës së Tretë të
kryejnë detyrimet e tyre përkatëse kontraktuale në lidhje me Klientin.
5.3 Për të përdorur ose për të aksesuar Produktin, Klienti duhet të pranojë dhe të veprojë në përputhje
me Kushtet e Shërbimit të Zhvilluesit të Palës së Tretë. Nëse Klienti nuk i pranon ose nuk pajtohet
me Kushtet e Shërbimit të Zhvilluesit të Palës së Tretë:
(a) Klienti do të jetë përgjegjës për çdo kosto ose humbje të pësuar nga Vodafone si rezultat i një
mospranimi të tillë, duke përfshirë por pa u kufizuar në çdo kosto ose humbje të pësuar nga
Vodafone si rezultat i pretendimeve nga Zhvilluesi i Palës së Tretë në lidhje me një mospranim
nga Klienti të Kushteve të Shërbimit të Zhvilluesit të Palës së Tretë; dhe
(b) Klienti nuk do të përdorë, aksesojë ose vërë në dispozicion për përdorim ose akses në
Produktin përkatës dhe Vodafone nuk do të jetë i detyruar të sigurojë shpërndarjen e Produktit
përkatës.
5.4 Vodafone do të ofrojë shërbime mbështetëse për të gjitha Produktet që rishet. Vodafone do të jetë
pika e kontaktit për të gjitha pyetjet operative ose të mbështetjes teknike në lidhje me Produktet,
dhe do të përshkallëzohet tek Zhvilluesi i Palës së Tretë nëse është e nevojshme. Nëse Klienti
kontakton drejtpërdrejt me Zhvilluesin e Palës së Tretë, Zhvilluesi i Palës së Tretë sipas gjykimit të
tij, mund t’i ofrojë Klientit mbështetje ose ta ridrejtojë Klientin në Vodafone.
5.5 Klienti ka përgjegjësinë për të ngritur tek Vodafone probleme me Shërbimin që mund të shkaktojë
Kredi Shërbimi. Çdo Kredi Shërbimi e pretenduar nga Klienti duhet të kërkohet përmes Vodafone
nga Klienti duke siguruar Vodafone informacionin e nevojshëm për kërkesën e kredisë. Vodafone
do t’ia kalojë kërkesën Ofruesit të Palës së Tretë dhe ky i fundit do të përcaktojë nëse Kreditë e
Shërbimit janë të pagueshme. Klienti është përgjegjës për sigurimin e të gjitha provave dhe
informacioneve që mund të kërkohen nga Ofruesi i Palës së Tretë për të vlerësuar çdo pretendim
për Kreditë e Shërbimit nga Klienti. Vendimi i Ofruesit të Palës së Tretë do të jetë përfundimtar dhe
Vodafone nuk do të jetë përgjegjës për asnjë Kredi Shërbimi që nuk pranohet si e pagueshme nga
Ofruesi i Palës së Tretë. Vodafone do të paguajë Klientin për çdo Kredi Shërbimi vetëm pasi të jenë
paguar nga Ofruesi i Palës së Tretë për Vodafone.
Page 4 of 9
C2 General
5.6 Kushtet e Shërbimit të Zhvilluesit të Palës së Tretë përcaktojnë mjetin e vetëm juridik dhe ekskluziv
të Klientit për çdo dështim nga Zhvilluesi i Palës së Tretë për të përmbushur ndonjë marrëveshje të
zbatueshme të nivelit të shërbimit dhe është përgjegjësia e Klientit të ngrejë një çështje të tillë me
Vodafone direkt. Çdo pretendim nga Klienti për një mospërmbushje nga Pala e Tretë duhet të
kërkohet përmes Vodafone nga Klienti duke siguruar Vodafone me informacionin e nevojshëm të
kërkuar. Vodafone do t’ia kalojë kërkesën Zhvilluesit të Palës së Tretë dhe Zhvilluesi i Palës së Tretë
do të përcaktojë nëse një mjet juridik është i zbatueshëm. Klienti është përgjegjës për sigurimin e
të gjitha provave dhe informacioneve që mund të kërkohen nga Zhvilluesi i Palës së Tretë për të
vlerësuar çdo pretendim për dështim në përmbushjen e niveleve të shërbimit nga Klienti. Vendimi i
Zhvilluesit të Palës së Tretë do të jetë përfundimtar dhe Vodafone nuk do të jetë përgjegjës për
asnjë mjet juridik, i cili nuk pranohet si i përshtatshëm nga Zhvilluesi i Palës së Tretë. Vodafone do
t’i vërë në dispozicion Klientit korrigjimin e zbatueshëm vetëm pasi Vodafone ta ketë marrë këtë
nga Zhvilluesi i Palës së Tretë.
5.7 Çdo Zhvillues përkatës i Palës së Tretë është furnizuesi i Produktit dhe do të jetë përgjegjësi i vetëm
për çdo humbje, dëmtim ose plagosje personale të pësuar në lidhje me aksesin dhe përdorimin e
secilit produkt dhe Vodafone nuk do të ketë asnjë përgjegjësi për këto.
6. Të përgjithshme
6.1 Përfshirja e Produkteve ose lidhjeve me faqet e palëve të treta nuk nënkupton miratimin e
Vodafone për ta dhe përveç nëse thuhet shprehimisht diku tjetër, Vodafone nuk është përgjegjëse
për materialet e palëve të treta të përfshira në Produkte ose lidhje.
6.2 Furnizimi i Produkteve përmes Vodafone Business Marketplace nuk përbën dhënie ose heqje dorë
nga ndonjë e drejtë e pronarëve të së drejtës së autorit.
6.3 Përveç nëse specifikohet ndryshe, Produktet janë vetëm për përdorimin nga Klienti ose përdorimi i
brendshëm i Klientit.
6.4 Disponibiliteti i Shërbimeve:
(a) Vodafone nuk mund të garantojë që Vodafone Business marketplace ose Produktet nuk do të
kenë defekte.
(b) Përveç kushteve në Kushtet e Përgjithshme, Vodafone mund të kufizojë ose pezullojë hyrjen
në Vodafone Business Marketplace për arsye operacionale duke përfshirë por pa u kufizuar në:
(i) për të kryer mirëmbajtjen ose testimin; (ii) kur është e nevojshme të mbrohet siguria dhe
integriteti i Produkteve të Zhvilluesve të Palës së Tretë ose Vodafone Business Marketplace;
(iii) për të zvogëluar incidencën e mashtrimit; dhe (iv) për prezantimin e produkteve të reja.
6.5 Pa garanci: Produktet që i sigurohen Klientit përmes Vodafone Business Marketplace merren ashtu
sic janë dhe as Vodafone e as AppDirect, nuk japin asnjë garanci, të shprehur ose të nënkuptuar, në
lidhje me cilësinë e tyre, përshtatjen për një qëllim të veçantë, besueshmërinë, kohën e duhur,
saktësinë, plotësinë, sigurinë ose se ato janë të pagabueshme, dhe për këtë arsye nuk do të jetë
përgjegjës për çdo defekt, pezullim ose ndërprerje të Produkteve, përfshirë çdo humbje ose
pretendim që rezulton prej tyre.
6.6 Përdorimi i produkteve të palëve të treta për zhvilluesit:
(a) Klienti nuk do të përdorë asnjë Produkt të Zhvilluesit të Palës së Tretë për ndonjë qëllim, për
të cilin Vodafone, duke vepruar në mënyrë të arsyeshme, beson se është abuziv, shqetësues, i
paligjshëm ose mashtrues.
(b) Kur një Përdorues specifik është në shkelje të Kushteve të Shërbimit të Zhvilluesit të Palës së
Tretë në fuqi ose bën që Klienti të shkelë detyrimet e tij sipas Marrëveshjes, Vodafone do të
Page 5 of 9
C2 General
ketë të drejtën të pezullojë përdorimin e këtij Përdoruesi të Produktit dhe hyrjen në Vodafone
Business Marketplace.
(c) Gjatë çdo periudhe pezullimi, Klienti do të vazhdojë të paguajë të gjitha Tarifat në lidhje me
Produktet e pezulluara të Zhvilluesit të Palës së Tretë.
(d) Klienti bie dakord që kur përdorin ose aksesojnë Produktet e Zhvilluesit të Palës së Tretë ata
marrin përgjegjësinë e plotë për:
skedarët dhe të dhënat e transferuara ose të ruajtura, dhe
mirëmbajtjen e të gjitha rezervave të duhura të skedarëve dhe të dhënave të
transferuara ose të ruajtura.
(e) Vodafone nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë humbje të të dhënave nga përdorimi i klientit
ose nga aksesi i produkteve.
6.7 Të drejtat e ruajtura: Vodafone ruan të gjitha të drejtat, titullin dhe interesin në dhe ndaj Vodafone
Business Marketplace dhe çdo përmbajtje të Vodafone dhe rezervon të gjitha të drejtat që nuk i
janë dhënë shprehimisht Klientit në këtë Marrëveshje, përveç Platformës AppDirect për të cilën
AppDirect ruan të gjitha të drejtat, titullin dhe interesat.
6.8 Përfundimi:
(a) Lehtësi: Në varësi të shumave që mbeten të pagueshme në përputhje me këtë Marrëveshje,
secila palë mund ta zgjidhë këtë Marrëveshje plotësisht ose pjesërisht duke njoftuar me
shkrim 30 ditë më parë.
(b) Tjetër: Nëse Vodafone nuk është më i autorizuar të sigurojë Vodafone Business Marketplace
ose Produktet e tij, për shembull pas përfundimit të një kontrate midis Vodafone dhe një
Zhvilluesi të Palës së Tretë, Vodafone mund ta heqë Produktin e ndikuar nga kjo me efekt të
menjëhershëm pas njoftimit me shkrim të Klientit. Nëse kjo ndodh, Vodafone do të kreditojë
Tarifat e paguara paraprakisht në lidhje me Produktin e hequr për periudhën pas përfundimit,
pa cenuar të drejtat e Klientit sipas kësaj Marrëveshjeje dhe Klienti nuk do të jetë përgjegjës
për asnjë Tarifë të mëtejshme.
6.9 Efektet e terminimit:
(a) Përveç efekteve të përcaktuara në Kushtet e Përgjithshme, me përfundimin e Marrëveshjes (në
tërësi ose pjesërisht), Vodafone do të heqë aksesin në Produkt dhe Vodafone Business
Marketplace dhe Klienti nuk do ta përdorë më Produktin. Gjithashtu Klienti duhet të sigurojë që
Përdoruesit e tij të pushojnë së përdoruri Produktin.
(b) Klienti (nëse i kërkohet nga Vodafone), do të fshijë ose shkatërrojë të gjitha kopjet e
dokumentacionit të përdoruesit që Vodafone ose Zhvilluesi i Palës së Tretë ka furnizuar ose që
Klienti ka kopjuar, në çfarëdo forme dhe kthimi, do të fshijë ose shkatërrojë të gjitha kopjet e
Dorëzimeve brenda 7 ditëve kalendarike nga përfundimi i Urdhrit ose heqja e Produkteve
përkatëse dhe i siguron Vodafone dhe/ose Zhvilluesit të Palës së Tretë konfirmimin me shkrim
se të gjitha këto kopje janë kthyer, fshirë ose shkatërruar.
6.10 Klienti mund të furnizojë Produktet për Përdoruesit, por jo me ndonjë palë tjetër. Klienti duhet të
sigurojë pajtueshmërinë e Përdoruesve me Kushtet e Shërbimit të Zhvilluesit të Palës së Tretë, të
gjitha ligjet në fuqi dhe Kodet e Praktikës.
Page 6 of 9
C2 General
6.11 Kur Vodafone, ose Zhvilluesi i Palës së Tretë krijon të Drejta të Pronës Intelektuale gjatë, ose si
rezultat i furnizimit të Produkteve për Klientin, ose përmes Vodafone Business Marketplace,
Vodafone ose Zhvilluesit të Palës së Tretë, siç është e zbatueshme, do të zotërojë të gjitha të Drejtat
e Pronësisë Intelektuale.
6.12 Klienti garanton që ata nuk do të eksportojnë të dhëna teknike të kontrolluara ose softuer të marrë
nga Vodafone sipas kësaj Marrëveshjeje në kundërshtim me ligjet e kontrollit të eksportit. Për të
shmangur dyshimet, kjo përfshin eksportin fizik dhe elektronik të të dhënave teknike ose
softuerëve.
6.13 Klienti nuk duhet të bëjë asgjë për të rrezikuar të drejtat e pronës intelektuale të Vodafone, ose të
palës së Zhvilluesit të Palës së Tretë ose ato të ndonjë licensuesi të tyre duke përfshirë:
i. regjistrimin ose përpjekjen për të regjistruar ndonjë të Drejtë konkurruese të Pronësisë
Intelektuale ndaj atyre të Vodafone ose Zhvilluesit të Palës së Tretë, ose licensuesve të
tyre;
ii. fshirjen ose manipulimin e çdo njoftimi të pronarit të të Drejtave të Pronës Intelektuale
të Vodafone, të Zhvilluesit të Palës së Tretë ose të atyre të ndonjë prej licensuesve të
tyre; ose
iii. ndërmarrjen e çdo veprimi që zvogëlon vlerën e markave tregtare të përfshira në të
Drejtat e Pronës Intelektuale të Vodafone ose Zhvilluesit të Palës së Tretë ose ato të
ndonjë licensuesi të tyre; ose përdorimin e ndonjë produkti në kundërshtim me ligjin
në fuqi.
7. Mbrojtja e të dhënave
7.1 Klienti bie dakord që aty ku kërkohet në mënyrë të arsyeshme nga një Zhvillues i Palës së Tretë,
Vodafone mund të sigurojë faturimin dhe informacionin e kontaktit të Klientit tek Zhvilluesi
përkatës i Palës së Tretë për qëllimet e menaxhimit, llogaritjen e komisioneve, administrimin e
llogarisë duke përfshirë por pa u kufizuar në krijimin dhe anulimin, për të kryer sondazhe të
shërbimit ndaj dhe kënaqësisë së klientit.
7.2 Nëse Klienti i jep Vodafone të dhëna personale, Klienti duhet të sigurojë që ato të jenë të sakta dhe
të përditësuara. Klienti do të sigurojë që ai të ketë marrë nga individët në fjalë të gjitha pëlqimet e
nevojshme sipas Ligjit të Zbatueshëm të Privatësisë. Vodafone mund të mbajë të dhënat personale
të klientit përtej përfundimit të marrëveshjes për qëllimet e administrimit të llogarisë.
7.3 Çdo Zhvillues i Palës së Tretë mund të mbledhë, zbulojë dhe përdorë informacionin personal të
klientit, i cili mund të përfshijë të dhëna të bazuara në vendndodhje, në lidhje me sigurimin e këtij
shërbimi.
7.4 Përgjegjësia: Klienti pranon që duke përdorur Shërbimin, të dhënat e Klientit (përfshirë të Dhënat
Personale të Përdoruesit) mund të mblidhen, përpunohen dhe ruhen nga një Zhvillues i Palës së
Tretë (në përputhje me politikën e tyre të privatësisë, kur është e zbatueshme). Si e tillë, Vodafone
nuk do të ketë asnjë përgjegjësi ndaj Klientit për ndonjë humbje ose dëmtim të këtyre të dhënave
ndërsa ato grumbullohen, përpunohen dhe/ose ruhen nga një Zhvillues i Palës së Tretë.
8. Kushtet e Shërbimit dhe Kushtet specifike të përdorimit të Zhvilluesit të Palës së Tretë
8.1 Të gjitha Produktet e Palës së Tretë i nënshtrohen Kushteve të Shërbimit të Zhvilluesit të Palës së
Tretë dhe mund t’i nënshtrohen Kushteve Specifike të Përdoruesit, të cilat janë të detajuara më
poshtë në këtë klauzolë, ose i paraqiten Klientit nga Pala e Tretë përpara aksesit, përdorimit, ose
shkarkimit të Produktit.
(a) Microsoft: kushtet e shërbimit versionet më të fundit të disponueshme në
https://www.microsoft.com/licensing/docs/ Customeragreement
9. Pajtimet provë dhe promocionale
Page 7 of 9
C2 General
9.1 Herë pas here, Vodafone mund t’u ofrojë klientëve të caktuar pajtime specifike provë ose pajtime të
tjera promocionale për Produkte të Palëve të Treta, të cilat u nënshtrohen këtyre kushteve dhe
Kushtet e Shërbimit të Zhvilluesit të Palëve të Treta, përveç siç përcaktohet ndryshe në ndonjë
kusht të zbatueshëm promocional.
9.2 Klientët provë dhe të promocionit munden në çdo kohë gjatë provës ose promocionit të zgjedhin
të mos konvertohen ose të vazhdojnë në një Shërbim të paguar siç përcaktohet në këto kushte.
9.3 Ndërkohë që Klienti nuk do të tarifohet për provën, ai do të konvertohet automatikisht në një tarifë
pajtimi periodik në fund të periudhës së provës.
9.4 Nëse Klienti:
(a) regjistrohet për provë ose promocion përmes Vodafone; dhe
(b) faturohet nga Vodafone; dhe
(c) Klienti nuk njofton Vodafone para përfundimit të periudhës së provës se ai dëshiron të
përfundojë provën ose promocionin dhe të mos rikthehet në një shërbim të paguar në këtë
datë; ose
(d) nuk anulon pajtimin përmes llogarisë së Klientit në Vodafone Business Marketplace;
Vodafone do të tarifojë automatikisht tarifën e pajtimit periodik të zbatueshëm për Produktin e Palës së Tretë
Page 8 of 9
C2 General
Përkufizimet e mëposhtme janë të zbatueshme për Shërbimet:
Vodafone Business
Marketplace
është zgjidhja specifike e shërbimit të platformës Vodafone, e cila
mundësohet nga AppDirect dhe i cili siguron një ndërfaqe përmes së cilës një
Klient mund të blejë, aksesojë dhe përdorë produkte.
Llogaria në Vodafone Business
Marketplace
do të thotë llogari e një Klienti në Vodafone Business Marketplace të
menaxhuar nga një individ i autorizuar nga Klienti për të blerë, anuluar dhe
ndryshuar pajtime në emër të “Administratori i Kompanisë”.
AppDirect
një shoqëri e inkorporuar në Delaware, SHBA me ID Tatimore të Shteteve të
Bashkuara 27-0610966 dhe me seli në 650 California Street, Floor 25, San
Francisco, CA94108, SHBA dhe numri i regjistrimit Tatimor është 27-0610966
Platforma AppDirect është softueri i AppDirect si një zgjidhje shërbimi që mundësohet nga
AppDirect dhe e cila siguron një ndërfaqe përmes së cilës një klient mund të
blejë, aksesojë dhe përdorë produkte.
Produkti Bazë nënkupton Produktin i cili ofron shërbimin mbizotërues ose kryesor, të cilin e
blen Klienti.
Kodi i Praktikave nënkupton të gjitha udhëzimet që rregullojnë përdorimin ose sigurimin e
shërbimeve të telekomunikacionit celular dhe të të dhënave, të lëshuara nga
ndonjë organ i njohur përgjithësisht (të tilla si PhonepayPlus) ose që
miratohen nga Vodafone herë pas here, dhe të gjitha udhëzimet, rregulloret
ose udhëzimet e lëshuara nga Autoritetet Rregullatore, pavarësisht nëse janë
ose jo të detyrueshme.
Produkte të dorëzueshme nënkuptojnë çdo produkt të dorëzueshëm, softuer ose mjete të siguruara ose
licencuara për Klientin nga një Zhvillues i Palës së Tretë në sigurimin e
Produkteve.
Produkt(et) ose Produkt(et) e
Zhvilluesit të Palës së Tretë
nënkupton një aplikacion, përmbajtje, softuer si shërbim, shërbim ose
medium tjetër nga një zhvillues i palës së tretë që është në dispozicion për
blerje nga Vodafone Business Marketplace.
Pajtim
nënkupton pajtimin mujor, pajtimin paraprak dhe/ose pajtimin vjetor.
Produkte Plotësuese nënkupton Produktin i cili plotëson Produktin Kryesor, të cilat i ofrojnë
Klientit karakteristika shtesë në shërbimin mbizotërues ose kryesor.
Kushtet nënkupton kushtet e shërbimit, marrëveshjen e licencës së përdoruesit fundor, afatet,
politikat e përdorimit të pranueshëm ose ndonjë marrëveshje ose politikë tjetër të tillë,
që zbatohet për përdorimin e Vodafone Business Marketplace dhe Kushtet e Shërbimit
të Zhvilluesit të Palës së Tretë.
Kushtet e Shërbimit të
Zhvilluesit të Palës së Tretë
nënkupton kushtet e shërbimit, marrëveshjen e licencës së përdoruesit
fundor, kushtet, politikat e pranueshme të përdorimit ose marrëveshje ose
politikë tjetër e tillë që zbatohet për shitjen e produkteve nga një Zhvillues i
Palës së Tretë drejtpërdrejt te Klienti që merr Produktet për përdorimin e tij.
Zhvillues i Palës së Tretë nënkupton një ose më shumë nga Zhvilluesit e Palës së Tretë të detajuar në
Shtojcën 1.
Page 9 of 9
C2 General
Aneksi 1
Zhvilluesit e Palës së Tretë përfshijnë: AppDirect, 650 California Street, Floor 25, San Francisco, CA 94108,
United States Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond WA, 98052, Shtetet e Bashkuara
Please wait