Rregullore e Privatësisë

INFORMACION RRETH RREGULLORES SONË TË PRIVATËSISË DHE POLITIKËS SË COOKIES
 

Rregullorja jonë e Privatësisë dhe Politika e Cookies përditësohen herë pas here. Cdo ndryshim që do të bëhet do të publikohet në faqen tonë zyrtare.

Përditësimi i fundit: 04/04/2022

Si ta përdorni këtë deklaratë privatësie

“Vodafone Albania” SH.A. është e ndërgjegjshme mbi faktin që klientët e saj kanë nevojë të informohen mbi mënyrën se si trajtohen të dhënat e tyre personale. Ndaj dhe objekti i kësaj rregullore është për t’ju informuar se si ne mbledhim, përdorim, ndajmë dhe mbrojmë të dhënat tuaja personale.

 

Kush jemi

Ne jemi “Vodafone Albania” SH.A. (më tej referuar si ‘Vodafone’ ose ‘ne’). Vodafone është person juridik shqiptar, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit (me NIPT K11715005L), pjesë e grupit ndwrkombwtar “Vodafone Group” Plc. Vodafone është një operator që në zbatim të teknologjisë moderne, përpiqet gjithmonë të ofrojë shërbime dhe risi në fushën e telekomunikacionit dhe internetit, me qëllim përmbushjen e nevojave të sotme dhe të ardhshme të klientëve të saj.

Ne do të veprojmë si Kontrollues të të Dhënave për disa prej të dhënave që ju do të na vini në dispozicion dhe  dhe është gjithashtu i regjistruar si subjekt kontrollues pranë Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (IDP) në përputhje me kërkesat e Ligjit Nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, i ndryshuar.

Si të na kontaktoni

Për të na kontaktuar na shkruani në adresën postare: Autostrada Tiranë-Durrës, Rr. “Pavarësia”, Nr. 61, Kashar, Tiranë, Shqipëri; ose na shkruani në adresën e email: alfunc.askprivacy@vodafone.com.

 

Parimet tona

Vodafone e konsideron mbrojtjen e privatësisë dhe të të dhënave tuaja personale si çështje të një rëndësie të veçantë ndaj është e përkushtuar çdo ditë të zbatojë rigorozisht të gjithë kuadrin ligjor në mbrojtje dhe respektim të tyre, ashtu siç edhe përcaktohet nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Ligji Nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, i ndryshuar, Ligji Nr. 9918 datë 19.05.2008 “Për Komunikimet Elektronike dhe Postare”, i ndryshuar si dhe aktet e tjera nënligjore të dala në zbatim të tyre. 

Mbrojtja e të dhënave përsonale bazohet në: a) përpunimin në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme; b) mbledhjen e të dhënave për qëllime specifike, të përcaktuara qartë, e legjitime dhe në përpunimin në përputhje me këto qëllime; c) në mjaftueshmërinë e të dhënave, të cilat duhet të lidhen me qëllimin e përpunimit dhe të mos e tejkalojnë këtë qëllim; ç) në saktësinë që të dhënat duhet të kenë dhe kur është e nevojshme të dhënat duhet të përditësohen; duhet ndërmarrë çdo hap i arsyeshëm për të fshirë ose korigjuar të dhëna të pasakta ose të paplota në lidhje me qëllimin për të cilin janë mbledhur apo për të cilin përpunohen më tej; d) në mbajtjen në atë formë që të lejojë identifikimin e subjekteve të të dhënave por jo më tepër sesa është e nevojshme për qëllimin për të cilin ato janë grumbulluar ose përpunuar më tej; dh) përpunimin në mënyrë të tillë që të garantohet siguria e nevojshme e të dhënave personale, duke përfshirë mbrojtjen nga përpunimi i paautorizuar ose i paligjshëm dhe humbja ose dëmtimi aksidental.

Të dhënat personale që Vodafone mbledh nga klientët e saj, përdoren gjithmonë në përputhje me legjislacionin në fuqi. Të dhënat personale përpunohen vetëm për atë periudhë kohe që është në përputhje me qëllimet specifike për të cilat këto të dhëna janë mbledhur nga Vodafone.

Të gjitha metodat e mbledhjes së të dhënave personale, (si p.sh. Formularët e aplikimit të klientëve apo mbledhja nëpërmjet pjesëmarrjes në konkurse të ndryshme, apo nga përdorimi i aplikacioneve Vodafone) do të kenë bashkëngjitur informacion të plotë sqarues mbi qëllimin e mbledhjes, qoftë edhe nëse ai është dytësor dhe jo lehtësisht i kuptueshëm nga ana juaj (si p.sh. në rastet e konkurseve të ndryshëm, nëse mbledhja e të dhënave personale është për qëllim marketingu, atëherë kjo do t’ju bëhet e qartë dhe do t’ju jepet mundësia për të refuzuar ofrimin e të dhënave).

TË DHËNAT PERSONALE QË NE MBLEDHIM

Informacioni që ne mbledhim dhe mënyra se si e mbledhim varet nga produktet dhe shërbimet që ju përdorni ose shërbimet e produktet ku jeni regjistruar, mënyra se si i keni përdorur ato, si dhe mënyra se si keni bashkëvepruar me Vodafone edhe nëse nuk jeni klient, ose çfarë na është vënë në dispozicion nga palë të treta me pëlqimin tuaj për të ndarë këtë informacion me ne.

Vodafone do të përpunojë të dhënat tuaja personale në bazë të:

 1. Lidhjes ose zbatimit të kontratës tuaj dhe marrjes së masave për ekzekutimin e kërkesave tuaja. Për shembull, në mënyrë që ju të kryeni telefonata, të dërgoni mesazhe dhe të lundroni në internet me telefonin tuaj, ne përpunojmë të dhëna si numrat që keni telefonuar, sasinë e njësive të internetit që po përdorni dhe kur po e përdorni, në mënyrë që të mundësojmë lidhjen tuaj në rrjet. Po ashtu ky përpunim na lejon të gjenerojmë faturën tuaj mujore. 
 2. Interesave legjitimë të biznesit të Vodafone, për shembull, parandalimin e mashtrimeve, ruajtjen e sigurisë së rrjetit dhe shërbimeve tona, marketing i drejtpërdrejtë dhe përmirësimin e shërbimeve tona. Sa herë mbeështetemi në këtë bazë legjitime për të përpunuar të dhënat tuaja, ne bëjmë një vlerësim të interesit të biznesit tonë për t’u siguruar që ky i fundit nuk mbivendoset me të drejtat tuaja. Për më tepër, në disa raste ju keni të drejtë të kundërshtoni këtë përpunim. Për më tepër informacion, vizitoni seksionin ‘Të drejtat tuaja’ të kësaj Rregulloreje.
 3. Pajtueshmërisë me një detyrim ligjor, duke përfshirë për shembull kërkesat dhe rregulloret e kontabilitetit dhe taksave në lidhje me komunikimet elektronike dhe shërbimet financiare, të cilat i nënshtrohen politikave të brendshme të rrepta (të tilla si afati i ruajtjes), procedurave dhe të drejtës tuaj për të kufizuar përdorimin e të dhënave tuaja.
 4. Përmbushjen e detyrimeve ligjore me interes publik, për shembull, për të asistuar në zbulimin dhe parandalimin e mashtrimit, evazionit fiskal dhe krimit financiar, ose për të mbrojtur mirëqenien ekonomike të individëve të caktuar.
 5. Pëlqimit që ju jepni kur Vodafone nuk mbështetet në një bazë tjetër ligjore. Pëlqimi mund të ndryshohet në çdo kohë duke vizituar aplikacionet tona (My Vodafone dhe JUTH) ose duke paraqitur një kërkesë të shkruar për kundërshtimin e këtij përpunimi pranë Vodafone. 

Ne do të mbledhim të dhënat tuaja personale kur, për shembull:

 • Blini ose përdorni ndonjë nga produktet dhe shërbimet tona;
 • Përdorni rrjetin tonë ose produkte dhe shërbime të tjera të ofruara nga Vodafone;
 • Regjistroheni për një produkt apo shërbim specifik;
 • Abonoheni në buletine, njoftime ose shërbime të tjera që ofrojmë;
 • Na kontaktoni përmes kanaleve të ndryshme, ose kërkoni informacion rreth një produkti apo shërbimi;
 • Merrni pjesë në konkurse, shorte, evente apo sondazhe;
 • Vizitoni ose shfletoni faqen tonë të internetit;
 • Keni dhënë pëlqimin tuaj shoqërive të tjera të ndajnë informacion rreth jush;
 • Informacioni juaj është publikisht i aksesueshëm, ose
 • Jeni klientë të një biznesi të blerë nga ne.

Ne mund të mbledhim informacion rreth jush nëpërmjet kamerave CCTV kur ju vizitoni ambientet tona ose kamerave të tjera të sigurisë si pjesë e masave tona të sigurisë dhe parandalimit të krimit.

Ne përdorim cookies (skedarë të vegjël me tekst të ruajtur në shfletuesin tuaj). Për më shumë detaje mbi cookies dhe si të ndaloni përdorimin e tyre, ju lutemi vizitoni Politikën e Cookies.

Llojet e informacionit që mund të disponojmë, sipas rastit:

 • Emri, mbiemri, numri personal i identifikimit, adresa e banimit, numri i telefonit (mobile), numri fiks, datëlindja, gjinia, kopje e mjetit të identifikimit, adresa e email-it dhe adresa IP. Të dhëna e identifikimit tuaj janë të detyrueshme për të mundësuar lidhjen tuaj në rrjet sipas përcaktimeve të Ligjit Nr. 9918/2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Të dhënat e tjera të kontaktit janë të dhëna vullnetare për të përfituar nga shërbimet e kujdesit ndaj klientit.
 • Informacioni i kartës suaj të kreditit ose debitit, informacion rreth llogarisë suaj bankare dhe informacione të tjera financiare. Ne do të mbledhim të dhënat e nevojshme për të procesuar një pagesë sa herë që kryeni një blerje.
 • Të dhënat e trafikut telefonik. Vodafone përpunon të dhënat e trafikut telefonik që janë të nevojshme për të mundësuar ofrimin e shërbimit të komunikimeve elektronike, si: koha e thirrjes, kohëzgjatja e telefonatës, numrat që telefononi, tarifimi për shërbimin përkatës, etj. 
 • Gjatë ofrimit të shërbimit, Vodafone mund të zbulojë se kur, me kë dhe respektivisht sa kanë zgjatur thirrjet tuaja telefonike. Vodafone i përpunon këto të dhëna për të mundësuar tabelën analitike të thirrjeve telefonike mujore si dhe për të mundësuar administrimin e debitorëve për faturat e papaguara.
 • Të dhënat e vendndodhjes. Këto të dhëna janë të sakta kur përdoren të dhënat e Sistemit Global të Pozicionimit (GPS) ose duke identifikuar kullat e afërta të telefonisë dhe pikës WiFi dhe ju aktivizoni shërbimet e vendndodhjen (location-based services). Këto të dhëna janë më pak të sakta kur, për shembull, vendndodhja merret nga adresa IP ose të dhëna të tilla si kodi postar ose emri i një qyteti.
 • Komunikimet tuaja me ne, si për shembull një shënim ose regjistrim i telefonatave me shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit, komunikim në Live Chat (TOBI), një email ose letër e dërguar, ose rekorde të tjera të komunikimeve që keni pasur me ne.
 • Informacioni i llogarisë suaj, si datat e detyrimeve dhe pagesave të kryera, abonimet që përdorni, numrat e llogarisë ose informacione të tjera që lidhen me llogarinë tuaj ose të përfshira në My Vodafone ose Juth app.
 • Informacioni i kredencialeve – ne do të mbledhim fjalëkalime dhe informacione të ngjashme sigurie të përdorura për validimin dhe aksesin në llogari dhe shërbime. 
 • Shikoni Politikën e Cookies për detaje mbi atë që ne mbledhim duke përdorur skedarë “cookie” dhe teknologji të tjera, duke përfshirë të dhënat e reklamave.
 • Në përputhje me kërkesat e Rregullores “Për mbrojtjen e konsumatorëve dhe pajtimtarëve të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike”, miratuar me Vendim të Këshillit Drejtues të AKEP me nr. 2, datë 11.03.2021, Vodafone mund të mbledhë të dhëna personale sensitive në lidhje me Pajtimtarët me aftësi të kufizuara, si për shembull: llojin e paaftësisë, anëtarësimin në shoqata, metodën e preferuar të komunikimmit, etj. Me qëllim ofrimin dhe garantimin komod të aksesit në shërbim për këta Pajtimtarë. 

Gjithashtu do të sigurojmë informacion rreth mënyrës se si përdorni produktet dhe shërbimet tona, si:

 • Niveli i shërbimit që merrni – për shembull, defekte në rrjet ose shërbim dhe ngjarje të tjera që mund të ndikojnë në shërbimet tona të rrjetit ose shërbime të tjera;
 • Detaje të përdorimit tuaj të shërbimeve ose produkteve specifike, për shembull: Në mënyrë që t’ju ofrojmë shërbimin tonë televiziv, Vodafone TV, dhe për ta përmirësuar vazhdimisht atë, ne duhet të mbledhim informacione rreth listës së kanaleve etj.

SI E PËRDORIMIN INFORMACIONIN PERSONAL

Ne do të përpunojmë të dhënat tuaja personale për qëllimet e mëposhtme:

1. Për t’ju ofruar shërbimin

Vodafone mbledh të dhëna të dala nga trafiku telefonik, në mënyrë që të ofrojë një shërbim sa më cilësor për klientët dhe t’u përgjigjet sa më mirë kërkesave të tyre. Këto të dhëna na japin mundësinë që të zhvillojmë më tej shërbimet tona, t’i përmirësojmë ato dhe t’ju ofrojmë infomacion që është përgatitur sipas kërkesave tuaja, si për shembull me SMS, MMS, e-mail, telemarketing, etj. Në të njëjtën mënyrë, Vodafone mbledh dhe përpunon të dhënat tuaja të thirrjeve dhe trafikut në internet. Historiku i faqeve të vizituara nga ju mund të ruhet në mënyrë që herën tjetër të mundësohet lidhja më e lehtë me këto faqe.

Përpunimi i porosisë tuaj dhe ofrimi i produkteve dhe shërbimeve

 • Për të përpunuar produktet dhe shërbimet që keni blerë nga ne, për të instaluar pajisje në pronën tuaj ose për t’i dërguar ato tek ju dhe për t’ju përditësuar me ecurinë e porosisë tuaj.
 • Për t’ju ofruar produktin ose shërbimin përkatës. Kjo përfshin edhe shërbime të tjera që nuk janë të përfshira në marrëveshjen tuaj me ne, shërbime që përdorin informacione se ku jeni dhe për të ndarë me ju mesazhe në lidhje me ndryshimet në produktet ose shërbimet.

Faturimi dhe kujdesi ndaj klientit 

 • Për t’ju faturuar për përdorimin e produkteve dhe shërbimeve tona, ose për të marrë shumën e duhur të kreditit nga ju.
 • Për t’iu përgjigjur çdo pyetjeje ose shqetësimi që mund të keni në lidhje me rrjetin, produktet ose shërbimet tona.

Mesazhet e shërbimit 

Ne do t’ju dërgojmë mesazhe të shërbimit të klientit për t’ju mbajtur të përditësuar me informacionin aktual rreth produkteve dhe shërbimeve që keni marrë. Për shembull, ndryshime në Termat dhe Kushtet e Përgjithshme ose ndërprerjet e shërbimit. 

Ofrimi i shërbimeve roaming

 • Për të përmirësuar eksperiencën tuaj roaming, për t’u siguruar se po përmbushim angazhimet tona rreth përdorimit të drejtë, për të zbuluar dhe ofruar një zgjidhje përdorimit të padrejtë të rrjetit tonë (dhe rrjeteve roaming të partnerëve tanë) dhe për të zgjidhur çështje teknike nëse po hasni të tilla.
 • Për të kuptuar performancën e Vodafone në ofrimin e shërbimeve roaming, nëse shërbimet roaming dhe produktet e lidhura me to po funksionojnë siç synohet, ose nëse nevojiten ndryshime për të përmirësuar roaming-un.  

 

2. Për të përmirësuar shërbimin tonë

Përmirësimi dhe inovacioni i produkteve dhe shërbimeve tona

 • Ne mbledhim informacion të anonimizuar, të paidentifikueshëm ose të përmbledhur/agreguar në mënyrë që të përmirësojmë shërbimin që ju ofrojmë. Asnjë nga këto raporte analitike nuk mund të bëjn identifikimin tuaj në asnjë lloj mënyre.

Menaxhimi i rrjeteve tona dhe të kuptuarit të përdorimit të rrjetit

 • Për të mbrojtur rrjetet tona dhe menaxhuar volumet e telefonatave, mesazheve dhe përdorimet e tjera të shërbimeve tona. Për shembull, ne identifikojmë periudhat e pikut të përdorimit në mënyrë që të mund të përpiqemi dhe të sigurohemi që rrjetet mund të përballojnë volumin në ato momente.
 • Për të kuptuar se si ju përdorni rrjetet, produktet dhe shërbimet tona. Në këtë mënyrë mund të rishikojmë, përmirësojmë dhe zhvillojmë produkte dhe shërbime më interesante dhe të përshtatshme, si dhe të personalizojmë produktet dhe shërbimet tona. 

3. Analizë tregu, aktivitete shitjesh dhe marketing të drejtpërdrejtë të Vodafone

 • Vodafone përpiqet në mënyrë të vazhdueshme që shërbimet e saj të komunikimeve elektronike dhe TV të përshtaten me kërkesat e klientëve të saj dhe mundësisht të përmirësohen në mënyrë të vazhdueshme. Për këtë arsye, Vodafone bën kërkim tregu ku përpiqemi të kuptojmë dëshirat e klientëve tanë. Të dhënat tuaja telefonike dhe të përdorimit të internetit e ndihmojnë Vodafone që të zhvillojë produkte dhe shërbime të reja.
 • Vodafone mund të përdorë të dhënat tuaja personale për qëllime tregtare ose promocionale dhe t’ua vendosë këtë infomacion në dispozicion dhe palëve të treta, vetëm me pëlqimin tuaj. Vodafone mund të ketë marrë të dhënat tuaja edhe nga ndërmarrje të tjera që e kanë pjesë të veprimtarisë së tyre tregtare grumbullimin dhe shitjen e të dhënave. Njëkohësisht, Vodafone ka nevojë të përdorë të dhënat tuaja për të mundësuar këshillimet rreth përdorimit të shërbimeve dhe produkteve të Vodafone. 
 • Për t’ju mundësuar shërbime sa më të mira, Vodafone, vetëm me pëlqimin tuaj, do të përdorë të dhënat personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë. Ju mund të zgjidhni që të mos kontaktoheni për të gjithë fushën e marketingut të drejtpërdrjetë ose edhe për kategori të veçanta të tij. Ju mund të bëni ankesë të veçantë rreth: postës direkte, SMS në grup (Bulk SMS), e-mail, telemarketing dhe pjesëmarrjes në kërkimet e tregut. 

4. Parandalimi mashtrimeve dhe siguria 

Do të përpunojmë të dhënat tuaja personale dhe të trafikut telefonik për t’ju mbrojtur dhe për të zbuluar mashtrimet, keqpërdorimin dhe dëmtimin e rrjeteve tona ose për të mbledhur detyrimet e pashlyera.

5. Në mënyrë që të përmirësojmë eksperiencën tuaj me faqen e Internetit të Vodafone 

Serveri i Vodafone njeh adresën-IP të vizitorit dhe në këtë mënyrë regjistron të dhënat rreth përdorimit të faqes të Vodafone. Të dhënat tuaja personale që mblidhen nëpërmjet faqes të internetit të Vodafone Albania, përpunohen për qëllimin që ato mblidhen dhe në përputhje të plotë me kuadrin ligjor dhe këtë deklaratë të privatësisë. Asnjë e dhënë personale nuk do të mblidhet nga Vodafone Albania pa pëlqimin e vizitorëve të faqes.

SI E NDAJMË INFORMACIONIN PERSONAL

Kur është e nevojshme, ne ndajmë informacionin tuaj me:

 • Kompani, pjesë të grupit “Vodafone Group” Plc.
 • Partnerë, furnitorë ose agjentë të përfshirë në ofrimin e produkteve dhe shërbimeve që keni porositur ose përdorur.
 • Kompani të angazhuara për të ofruar shërbime për dhe në emër të Vodafone limited ose Vodafone Group.
 • Agjenci të mbledhjes së borxhit ose organizata të tjera për rekuperimin e borxhit.
 • Agjenci të zbatimit të ligjit, organe qeveritare, organizata rregullatore, gjykata ose autoritete të tjera publike nëse nevojitet, ose nëse jemi të autorizuar me ligj.
 • Një palë të tretë ku një përhapje e tillë është e nevojshme për të përmbushur çdo ligj të zbatueshëm ose kërkesa të tjera ligjore ose rregullatore.
 • Shërbimet e urgjencës (nëse telefononi një nga numrat e emergjencave), duke përfshirë vendndodhjen tuaj të përafërt.
 • Palë të treta për promovime të përbashkëta me atë palë. Kjo palë do të jetë vetë përgjegjëse për zbatimin e ligjeve të aplikueshme të privatësisë.
 • Palë të treta që përdorim për marketing tw produkteve Vodafone.

Menaxhimi i mashtrimeve dhe zbatimi i ligjit

 • Do të japim informacion nëse është e arsyeshme për qëllimin e mbrojtjes ndaj mashtrimit, mbrojtjen e të drejtave ose pronës tonë, ose për të mbrojtur interesat e klientëve tanë.
 • Mund të na duhet gjithashtu të publikojmë informacionin tuaj për të përmbushur detyrimin tonë ligjor për t’iu përgjigjur kërkesave të ligjshme të autoriteteve. Të dhënat tuaja personale do të jepen vetëm kur me mirëbesim mendojmë se jemi të detyruar ta bëjmë këtë në përputhje me ligjin dhe me vlerësimin e të gjitha kërkesave ligjore.

Bashkimet me përthithje dhe përfitimet e kontrollit

Nëse ka riorganizim të strukturës apo kompania jonë i shitet një organizate tjetër, ne do t’i japim informacionin tuaj.

Palë të treta me të cilat punojmë

Përhapja e të dhënave personale te të tretët do të bëhet vetëm nëse këto palë janë agjentë apo në shërbim të Vodafone dhe veprojnë në përputhje me udhëzimet tona. Për shembull, Vodafone bashkëpunon me palë të treta, si shoqëria “Marketing & Distribution” shpk me qëllim përfitimin e shërbimit të arkivimit të dokumentacionit ose me shoqërinë “TNT Express Albania” shpk për ofrimin e shërbimit të dërgimit të faturës me postë. Në çdo rast Vodafone sigurohet që këto palë të treta përmbushin detyrimet e konfidencialitetit të informacionit dhe të të gjitha kushteve të nevojshme të ruajtjes, sigurisë dhe mbrojtjes së të dhënave. Vodafone nuk i transmeton të dhënat tuaja personale palëve të treta që nuk janë agjentë apo ofrues shërbimi për Vodafone, me përjashtim të rasteve kur është dhënë pëlqimi juaj shprehimisht për një gjë të tillë. 

Nëse ju i keni dhënë pëlqimin tuaj një pale të tretë, me qëllim marrjen e të dhënave tuaja personale nga Vodafone, atëherë Vodafone nuk mban përgjegjësi për kalimin e këtyre të dhënave.
 
Pajisjet e palëve të treta që i lidhni me kartën tuaj SIM

Ju mund të lidhni pajisje të palëve të treta me kartën tuaj SIM. Këto pajisje mund të përfshijnë pajisje celulare ose pajisje të lidhura si orët inteligjente.
Kur lidhni SIM-in tuaj me këto pajisje, këto palë të treta mund të regjistrojnë informacionin e kartës suaj SIM ose ndërveprimin tuaj me rrjetin. Prodhuesit e pajisjeve do t'i përpunojnë të dhënat tuaja personale në përputhje me politikat e tyre të privatësisë dhe ju rekomandojmë që t'i lexoni ato politika përpara se të zgjidhni të lidhni kartën SIM me pajisjet e tyre.

Produkte të palëve të treta që blini përmes llogarisë tuaj Vodafone

Kur blini një produkt ose shërbim të një pale të tretë nëpërmjet llogarisë suaj Vodafone (si p.sh. TIDAL, etj.), ju lidhni një kontratë me kompaninë që shet atë produkt ose shërbim. Si pjesë e marrëveshjes me kompaninë partnere, Vodafone vetëm faturon shumën drejtpërdrejt në faturën tuaj. Në këtë kontekst, ju jeni dakord që Vodafone mund t’i kalojë disa nga të dhënat tuaja personale palëve të treta, për të përfunduar blerjen/transaksionin tuaj..
Termat dhe kushtet e përgjithshme, politikat e privatësisë dhe të cookies të shitësit janë ato qe do të aplikohen për mënyrën se si pala e tretë përdor informacionin tuaj personal – ju lutemi lexojini ato me kujdes.

 

Të dhënat për numeratorët telefonikë dhe numrat e shërbimeve

Në mbështetje të Ligjit nr 9918 datë 19.05.2008 ‘Për Komunikimet Elektronike dhe Postare’ dhe akteve të tjera nënligjore në plotësim, Vodafone është i detyruar që të bashkëpunojë me instancat e njohura nga ligji për krijimin e numëratorëve telefonikë. Këto të dhëna mund t’u jepen shoqërive që merren me krijimin e këtyre numëratorëve vetëm me pëlqimin tuaj. Kur ju të lidhni një abonim me Vodafone, do t’ju kërkohet pëlqimi për pjesëmarrjen në numëratorin telefonik dhe përfshirjen e të dhënave personale që ju dëshironi, çka do të mundësojë Vodafone të transmetojë të dhënat tuaja për krijimin e numëratorëve telefonikë të përgjithshëm, gjithmonë në bazë të udhëzimeve të Autoritetit Rregullator dhe në respektim të mbrojtjes së të dhënave personale.

TRANSFERIMI NDËRKOMBËTAR I TË DHËNAVE

Për qëllime të ofrimit dhe mirëmbajtjës së shërbimit VODAFONE si shoqëri pjesë e VODAFONE Group Plc ka të drejtë të ndajë baza të dhënash e platforma shërbimesh ku mbahen të dhëna të Pajtimtarit me shoqëri të tjera të VODAFONE Group Plc, dhe këto baza të dhënash e platforma shërbimesh mund të ndodhen fizikisht në vende të tjera në botë ku vepron VODAFONE Group Plc. Gjithashtu Vodafone, për qëllime të ofrimit të shërbimit, mund të kryejë transferime ndërkombëtare të të dhënave personale drejt shteteve që ofrojnë nivel të mjaftueshëm të sigurisë dhe mbrojtjes së të dhënave personale sipas listës së miratuar me Vendimin Nr. 8, datë 31.10.2016 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave Personale ose në vende të tjera në përputhje me kërkesat e Ligjit Nr. 9887/2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar. Në çdo rast Vodafone sigurohet që të ketë një kontratë që përcakton qartë detyrimet e palëve gjatë transferimit të të dhënave. 
Transferime ndërkombëtare mund të ketë drejt shoqërive me të cilat Vodafone mund të bashkëpunojë për të bërë të mundur ofrimin e shërbimeve të ndryshme konform standarteve ndërkombëtare.

AFATET E RUAJTJES SË TË DHËNAVE

Të dhënat personale do të ruhen për aq kohë sa është e nevojshme sipas qëllimit kryesor të mbledhjes së tyre. Afatet e ruajtjes së të dhënave do të jenë në përputhje të plotë me kuadrin ligjor në fuqi.

Në disa raste, disa prej të dhënave që parimisht nuk ruhen nga Vodafone, mund të ruhen për shkak të rrethanave të veçanta, si p.sh. hetim gjyqësor.

Afatet e ruajtjes së të dhënave janë si më poshtë vijon:

 • Të dhënat e trafikut telefonik ruhen për aq sa është e nevojshme për të garantuar ofrimin e shërbimit. Të dhënat e trafikut telefonik ruhen edhe për qëllimet e veprimtarisë së organeve të prokurorisë dhe gjykatave për cështje penale, sipas legjislacionit në fjalë. Të dhënat e trafikut telefonik përfshijnë kohën e thirrjes, kohëzgjatjen, numrin e thirrur. Këto të dhëna së bashku më të dhënat e cituara më sipër që shërbejnë për identifikimin tuaj do të ruhen për një afat 2 vjecar në përputhje me parashikimet e Ligjit 9918/2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.
 • Për të njëjtën arsye si më sipër, të dhënat e klientëve me parapagesë do të ruhen për një afat 2 vjecar nga përfundimi i regjistrimit (shkëputja e numrit).
 • Sipas Kodit Civil, jemi të detyruar ligjërisht që të ruajmë të dhënat identifikuese të klientëve me paspagesë për një afat 10 vjeçar nga përfundimi i kontratës, në mënyrë që të menaxhojmë sa më mirë ndonjë mosmarrëveshje që mund të krijohet. 
 • Ndërkohë që faturat e përmbledhura (jo analitike) mujore për klientët me paspagesë ruhen deri në 10 vjet nga data e lëshimit në përputhje me kërkesat e Ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” si dhe parashikimet e Kodit Civil.

MASAT E SIGURISË NË LIDHJE ME TË DHËNAT TUAJA PERSONALE

Vodafone Albania, i ndërgjegjshëm për rëndësinë dhe sensitivitetin e të dhënave personale, respekton në mënyrë rigoroze masat për sigurinë që parashikohen në Ligjin Nr 9887 datë 10.03.2008 ‘Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale’. Kjo arrihet nëpërmjet përdorimit të teknikave të avancuara dhe moderne për të ruajtur bazat e të dhënave dhe sistemet e saj kompjuterike. Po ashtu, Vodafone kujdeset që transferimi dhe regjistrimi i të dhënave të bëhet me masa të plota sigurie në përputhje të plotë me legjislacionin përkatës.

Sidoqoftë, siti i internetit të Vodafone mund të ketë link te ndonjë sit tjetër interneti. Vodafone nuk mban përgjegjësi për përmbajtjen e këtyre siteve dhe ju këshillon që të lexoni deklaratat përkatëse të privatësisë për këto site. Kushtet e këtyre siteve mund të ndryshojnë nga ato të Vodafone.

TË DREJTAT TUAJA

Në zbatim të Ligjit Nr. 9887, datë 10.03.2008 ‘Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale’, i ndryshuar, në lidhje me të dhënat personale që Vodafone përpunon, ju keni të drejtat si më poshtë:

 • E drejta për akses  – keni të drejtë të kërkoni në çdo kohë një konfirmim nëse të dhënat personale në lidhje me ju përpunohen nga Vodafone si dhe të keni akses në këto të dhëna dhe informacion rreth qëllimit, afatit, bazës ligjore për përpunim, kategoritë e të dhënave që përpunohen si dhe katëgoritë e marrësve. Për të paraqitur kërkesën tuaj ju lutem përdorni këtë  formën;
 • E drejta për të kërkuar korrigjimin - në rast se informoheni që të dhënat tuaja nuk janë të rregullta, të vërteta ose të sakta, keni të drejtë të kërkoni korrigjimin e të dhënave personale. Për të paraqitur kërkesën tuaj ju lutem përdorni këtë formën;
 • Vendimarrja automatike ju keni të drejtë të kërkoni të mos jeni subjekt i vendimeve që shkaktojnë efekte ligjore mbi ju ose ndikojnë në mënyrë të rëndësishme tek ju kur vendimi është i bazuar në përpunimin automatik të të Dhënave. ;
 • E drejta për fshirje ose transferim - ju keni të drejtë të kërkoni që të dhënat që ne disponojmë t’i transferoni në një kontrollues tjetër kur kjo është e mundur nga pikëpamja teknike ose fshirjen e mundshme të të Dhënave nëse janë mbledhur dhe përpunuar në kundërshtim me ligjin. Për të paraqitur kërkesën tuaj ju lutem përdorni  formën;
 • E drejta për të kundërshtuar  – ju keni të drejtë, në rrethana të caktuara, të kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale për qëllime të caktuara si marketing dhe profilizim. Për të paraqitur kërkesën tuaj ju lutem përdorni këtë formën. Ne rast se kërkoni të kundërshtoni përdorimin e të dhënave personale për qëllime marketingu ose profilizimi, ju mund ta bëni këtë nëpërmjet aplikacionit My Vodafone dhe/ose Juth App duke ndjekur udhëzimet këtu.;
 • E drejta për t’u ankuar  nëse mendoni se ju janë shkelur të drejtat, liritë ose interesat e ligjshme për të dhënat personale ju mund të ankoheni me shkrim.

 

Kërkesa me shkrim dhe/ose ankesa duhet të përmbajë nënshkrimin tuaj si dhe të shoqërohet me një kopje të vlefshëm të mjetit tuaj të identifikimit.

Të gjitha kërkesat si më sipër duhet të dërgohet me shkrim duke përdorur formularët përkatës në adresën që vijon:

Oficeri i Privatësisë
 Vodafone Albania
 Autostrada Tiranë-Durrës, 
 Rr: ‘Pavarësia’, Nr.61, 
 Kashar,Tiranë, Shqipëri

Ose me email në adresën:

nakontaktoni@vodafone.com 

Lutemi që, bashkëngjitur kërkesës, të citoni emrin tuaj, adresën dhe numrin e celularit. Gjithashtu, për arsye sigurie, lutemi për dërgimin e kërkesës të përdorni adresën e email që keni deklaruar pranë Vodafone në momentin e regjistrimit si pajtimtar. Vodafone do të marrë të gjitha masat e nevojshme për të identifkuar identitetin tuaj para se të lëshojmë një kopje të informacionit.

Brenda 30 ditëve nga marrja e kërkesës/ankesës, ne do t’ju dërgojmë infromacionin e kërkuar ose arsyen e mosdhënies ose mosekzekutimit të kërkesës tuaj. 

Në rast pakënaqësie nga trajtimi i kërkesave nga ana e Vodafone ju keni të drejtë gjithmonë ti drejtoheni Zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në adresën Rr. “Abdi Toptani”, nd. 5, Tiranë. Për më tepër informacion vizitoni faqen web të Komisionerit www.idp.al .

TË TJERA

Kjo rregullore duhet kuptuar në përputhshmëri me Kushtet e Përgjithshme të këtij siti dhe Kushtet e Përgjithshme që aplikon Vodafone Albania për klientët e saj.

Vodafone Albania rezervon të drejtën që të ndryshojë apo modifikojë këtë rregullore në çdo moment, në zbatim të çdo ndryshimi të mundshëm të legjislacionit në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale dhe privatësisë.

Të lutem prit