Detaje të paketës

Më shumë detaje

 • Shtëpia Jonë ka në qendër familjen dhe anëtarët e saj,te cilët përfitojnë më shumë kur bëhen bashkë në 1 grup. 
 • Është zgjedhja ideale për klientët tanë që dëshirojnë të marrin të gjitha shërbimet nga Vodafone rrjeti më i mirë në Shqipëri.                                               
"Shtëpia Jonë” është zgjedhja e çdo familje :
 1. Kursen kohë dhe para
 2. Merr dhe paguan të treja shërbimet në 1 faturë  
 3. Fleksibilitet në menaxhimin e anëtarëve   
 4. Kontroll i plotë i shpenzimeve të grupit dhe anëtarëve
 5. Komunikim i pandërprerë për të gjithë familjen
 • Të gjitha çmimet e lartpërmendura përfshijnë vlerën e T.V.SH.
 • Pagesa fikse mujore do të aplikohet në fund të muajit. 
 • Pagesa fikse mujore për muajin e parë të aktivizimit do të llogaritet në mënyrë proporcionale me ditët e mbetura të muajit.
 • Përfitimet e planeve tarifore nuk mund të transferohen në muajin pasardhës.
 • Përfitimet e planeve rigjenerohen të plota çdo datë 1 të muajit pa pasur nevojë që klienti të kryej ndonjë veprim.
 •  Në rast të konsumit brenda muajit kalendarik të minutave, SMS apo internetit të planit tarifor, klienti mund të bëj një rimbushje dhe/ose të aktivizojë një paketë shtesë për të vijuar komunikimin.
 • Kohëzgjatja e kontratës për ofertën Shtëpia Jonë është 24 muaj.

Administratori: 

 • Oferta është e disponueshme për blerje në bazë të vendeve të grupit dhe administratori mund ti shtojë anëtaret edhe në një moment të dytë.
 • Administratori njoftohet me SMS për çdo anëtar të shtuar në grupin e tij.
 • Administratori do të kujtohet me SMS në rast se një nga anëtarët nuk i është përgjigjur brenda 48 orëve ftesës për t’iu bashkuar grupit.
 • Administratori do të njoftohet në rast se një nga anëtaret e ka refuzuar ftesën për t’iu bashkuar grupit.
 • Administratori vijon të kryej pagesën e plotë edhe në rastet kur një nga anëtarët është larguar nga grupi.
 • Administratori i grupit nuk mund të largojë anëtarët brenda 3 mujorit të pare.
 • Administratori do të njoftohet kur një nga anëtarët largohet dhe ai mund ta zëvendësojë atë me një anëtar tjetër.
 • Administratori nuk ka asnjë të drejtë mbi numrat celular të anëtarëve të grupit të tij përveç rasteve kur numrat janë nën të njëjtën pronësi.
 • Administratori është përgjegjës për shlyerjen e detyrimeve mujore të anëtarëve vetëm për tarifën mujore të ofertës së grupit dhe jo për pagesa shtesë të tjera.

 

Anëtari:

 • Anëtari njoftohet me SMS për ftesën që të bëhet pjesë e numrit dhe gjithashtu informohet për numrin i cili e ka ftuar.
 • Anëtari mund të zgjedhë të pranojë ose jo të bëhet pjesë e grupit.
 • Anëtari nuk mund të largohet nga grupi më herët se 3 muaj, pasi është bërë pjesë e tij.
 • Kur anëtari zgjedh të largohet,administratori informohet me anë të SMS.
 • Anëtari nuk mund të ndryshojë plan tarifor gjatë kohës që është pjesë e grupit,vetëm në rast se dëshiron të largohet nga grupi.
 • Shërbimi për numrin e anëtarit do të ndërpritet në rastet kur fatura e grupit nuk është paguar brenda afateve të parashikuara nga Vodafone.
 • Detyrimi mujor i planit të grupit  të anëtarit do ti faturohet dhe do të paguhet  nga t administratori.
 • Anëtari duhet të paguaj vetëm detyrimet për shërbimet apo paketat e aktivizuara shtesë përgjatë muajit si psh:roaming,parkim,paketa shtesë.
 •  

 

Please wait