• Vodafone Live Chat eshte nje sherbim qe ofrohet nga Vodafone Albania (Vodafone, Ne) si nje mjet alternativ per shqyrtimin e kerkesave dhe ankesave te pajtimtareve te Vodafone ne nje kohe sa me te shpejte, duke mundesuar nje komunikim ne kohe reale midis pajtimtareve (jush) dhe punonjesve tane te Sherbimit te Kujdesit ndaj Klientit.
 • Sherbimet qe ofrohen nepermjet Vodafone Live Chat jane te njejta me ato qe ofrohen ne numrat pa pagese 140 dhe 149.
 • Vodafone Live Chat mund te perdoret nga pajtimtaret me kontrate dhe/ose parapagese te Vodafone si edhe cdo person tjeter i interesuar duke aksesuar faqen zyrtare te Vodafone Albania ne internet www.vodafone.al, ne seksionin “Na kontaktoni”.
 • Ky mjet mundeson komunikimin ne 2 forma:
  a) Kur Ju deshironi te paraqisni pyetje apo kerkesa duke klikuar mbi butonin Chat
  b) Kur gjate kohes qe jeni duke naviguar ne www.vodafone.al juve ju shfaqet nje mesazh pop-up nepermjet te cilit ju ofrohet ndihme. Ju jeni te lire per t’a pranuar apo refuzuar mesazhin pop-up.
 • Sherbimi Vodafone Live Chat ofrohet pa pagese. Ju do te tarifoheni sipas tarifave te planit tuaj tarifor vetem per MB e shpenzuar gjate navigimit ne www.vodafone.al.
 • Me perdorimin e Vodafone Live Chat dhe pranimin e ketyre kushteve, ju pranoni perdorimin nga Vodafone te te dhenave tuaja personale si me poshtepermendur. Per me shume informacion sesi Vodafone Albania perdor informacionin tuaj personal, ju lutem konsultohuni me termat dhe kushtet e pajtimit dhe me politiken e privatesise ne www.vodafone.al:
  • Ne menyre qe Vodafone te mund t’ju sherbeje permes Vodafone Live Chat, Ju duhet te plotesoni ne menyre te detyrueshme informacionin per emrin tuaj te perdoruesit ne Vodafone Live Chat, adresen tuaj te email-it dhe pyetjen, ankesen apo kerkesen tuaj (oferte, sherbime, tjeter). Ju mund te vendosni sipas deshires qe te jepni informacionin ne lidhje me numrin tuaj te celularit, si dhe te dhena te tjera personale qe mund te lidhen me kerkesen apo ankesen tuaj te vetedeklaruar permes Vodafone Live Chat.
  • Me perdorimin e Vodafone Live Chat, ju jeni ne dijeni dhe pranoni se Vodafone do te regjistroje e mbledhe transkriptin e bisedes tuaj me punonjesit tane te Sherbimit te Kujdesit ndaj Klientit, si dhe do te mbledhe informacionin e deklaruar prej jush dhe informacionin mbi historikun e perdorimit nga ana juaj te Vodafone Live Chat, çka jane te nevojshme per ofrimin e sherbimit te kerkuar, per qellime dokumentimi te ankesave e kerkesave te ngritura permes Vodafone Live Chat, per optimizimin dhe permiresimin e ofrimit te sherbimit permes Vodafone Live Chat, si dhe per qellime statistikore lidhur me historikun e perdorimit dhe efikasitetin e Vodafone Live Chat.
  • Vodafone Albania e perdor informacionin e mbledhur me qellim ofrimin e sherbimit te kerkuar, adresimin dhe dokumentimin e kerkesave dhe ankesave, per te monitoruar dhe permiresuar ofrimin e sherbimit perkundrejt pajtimtareve te saj, per qellime statistikore, si dhe ne permbushje te te drejtave e detyrimeve ligjore te Vodafone Albania. Vodafone Albania e ruan informacionin e mbledhur ne menyre te sigurte ne serverat e Vodafone ne perputhje me legjislacionin shqiptar per mbrojtjen e te dhenave personale dhe e fshin ate pasi qellimi i perdorimit ka perfunduar.
 • Gjate perdorimit te Vodafone Live Chat, pa e perfunduar/mbyllur ende sesionin e komunikimit, Ju mund te kerkoni kopjen e bisedes me email, apo ta printoni komunikimin e kryer me punonjesit tane te Sherbimit te Kujdesit ndaj Klientit.
 • As Ju dhe as punonjesit tane te Sherbimit te Kujdesit ndaj Klientit nuk mund te kryejne ‘File Transfer’ gjate perdorimit te Vodafone Live Chat.
 • Ju nuk mund ta perdorni Vodafone Live Chat:
  • per te shperndare, marre, aksesuar apo komunikuar permbajtje fyese, pornografike, kercenuese, raciste, te papershtatshme, shpifese, ne shkelje te privatesise, ne shkelje te te drejtave te pronesise intelektuale (duke perfshire te drejtat e autorit) apo te paligjshme ne ndonje menyre tjeter, ose qe Vodafone e gjykon te kundershtueshme;
  • per te shperndare permbajtje elektronike (duke perfshire viruset) qe shkaktojne ose mund te shkaktojne dem, ne cfaredo shkalle, ne sistemet kompjuterike apo per te postuar informacion, URL, ose adresa faqesh web apo server me permbajtje te tille.
  • per te kopjuar, zbuluar, modifikuar, shfaqur, licensuar, transmetuar, performuar publikuar apo per te vene ne dispozicion te nje menyre tjeter Permbajtje apo informacion qe ju e keni marre gjate perdorimit apo aksesimit nga ana juaj te Vodafone Live Chat.
 • Vodafone Albania rezervon te drejten per te mos i kthyer pergjigje komunikimeve te natyrave te mesiperme si edhe per t’i fshire dhe/ose raportuar ato ne cdo kohe te organet kompetente ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.
 • Vodafone Albania rezervon te drejten per te mos kthyer pergjigje permes kanalit Vodafone Live Chat, ne lidhje me informacionet qe permbajne/perbejne te dhena personale te pajtimtarit Vodafone Albania, ne rastin kur Vodafone Albania gjykon se nuk mund te vertetohet identiteti i perdoruesit te Vodafone Live Chat si subjekti i te dhenave personale qe kerkohen, kur kjo eshte e ndaluar nga legjislacioni ne fuqi, dhe ne cdo rast kur sipas politikave e procedurave te brendshme te Vodafone Albania komunikimi i informacionit te kerkuar duhet bere ne forme shkresore.
 • Ne fund te komunikimit me punonjesit tane te Sherbimit te Kujdesit ndaj Klientit me Vodafone Live Chat, juve do ju shfaqet nje Pyetesor me 4 pyetje. Nepermjet ketij Pyetesori ju mund te shprehni pershtypjet tuaja per Vodafone Live Chat duke na ndihmuar ne permiresimin e punes sone. Ky pyetesor nuk eshte i detyrueshem dhe Ju mund te refuzoni plotesimin e tij.
 • Vodafone Live Chat do te jete i disponueshem per ju nga ora 9:00-21:00 gjate diteve te punes. Vodafone rezervon te drejten te modifikoje ose heqe mjetin Vodafone Live Chat nga www.vodafone.al ne cdo kohe dhe pa ndonje njoftim paraprak.
Të lutem prit